ติดตาม, ไปด้วยกัน
Accompany, Chaperon, Convoy, Escort, Pursue
Accompany หมายถึง “ไปด้วยกันในฐานะเพื่อนฝูง หรือ ไปเป็นเพื่อน  เช่น เดินทางไปด้วยกัน” 
เช่น
She asked me to accompany her to the department store.
เธอขอให้ฉันติดตามเธอไปเป็นเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้า

Chaperon  หมายถึง “ไปด้วยกัน หรือ ติดตามไปในฐานะผู้ควบคุมดูแล ใช้กับหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานเวลาไปไหนที่สาธารณะจำต้องให้มีผู้พาไป ส่วนมากก็ได้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงซึ่งจะทำหน้าที่อันนี้ได้ดี 
เช่น
Her aunt will chaperon her wherever she goes.
ป้าของเธอต้องไปดูแลเธอไม่ว่าเธอจะไปไหนก็ตาม
Convoy  หมายถึง “ไปด้วยกัน เพื่อคอยคุ้มกันภัยให้ ไม่ว่าทางบกหรือทางน้ำ ส่วนมากนิยมใช้กับขบวนยานพาหนะหรือ ขบวนเรือ” 
เช่น
The Prince went somewhere with a convoy of police cars.
เจ้าชายเสด็จไปที่ไหนต้องมีขบวนรถตำรวจคอยอารักขา
Escort  หมายถึง  “ติดตามไปเพื่อให้การคุ้มกันตัวบุคคลหรือไปด้วยเพื่อเป็นเกียรติก็ได้” 
เช่น
Will you please escort her o the dance?
คุณจะกรุณาติดตามเธอไปเต้นรำไหม?
He is my bodyguard escort.
เขาเป็นผู้คุ้มกันติดตามของผม
Pursue  คำนี้หมายถึง  “ไล่ติดตามเพื่อจับ ฆ่า หรือ เอาชนะ บางครั้งใช้หมายถึงติดตามการสั่งการ การทำงานว่ามีผลคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ได้” 
เช่น
They pursued the thief along the road.
พวกเขาได้ติดตามหัวขโมยไปตามถนน
The police pursued the escaped prisoner.
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามนักโทษที่หลบหนี