Archive for: August 2014

Present Participle

Written on August 14, 2014 in Uncategorized

Present Participle Present Participle ได้แก่อะไรบ้าง ใช้ทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง ขอให้บอกมาโดยละเอียดว่าเป็นอย่างไร Present Participle ได้แก่ “กริยาช่อง 1 เติม ...

Continue reading

Participle

Written on August 14, 2014 in Uncategorized

Participle Participle คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง Participle คือ “คำที่แปลงมาจากคำกริยาและเป็นคำที่ไม่ต้องใช้ตามพจน์ (Number) และ ตามบุรุษ (Person)...

Continue reading

การใช้ gerund เรื่อง กลุ่มคำที่ต้องตามด้วย Gerund อย่างเดียว

Written on August 12, 2014 in Uncategorized

Gerund เรื่อง กลุ่มคำที่ต้องตามด้วย Gerund อย่างเดียว กลุ่มคำที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกัน คือเวลาพูดหรือเขียนจะต้องใช้แต่ gerund เ...

Continue reading

กริยาซึ่งต้องตามด้วย gerund อย่างเดียว

Written on August 12, 2014 in Uncategorized

กริยาซึ่งต้องตามด้วย gerund อย่างเดียว กริยาที่จะยกมาแสดงให้ดูต่อไปนี้ เวลาพูดหรือเขียนต้องตามด้วย gerund เท่านั้น (จะใช้ Infinitive ตามไม...

Continue reading

แบบฝึกหัด gerund

Written on August 12, 2014 in Uncategorized

แบบฝึกหัด เรื่อง Gerund หลังจากที่ศึกษาเรื่อง Gerund มาจนเวียนหัวกันไปแล้ว เรามาทำ แบบฝึกหัด Gerund กันบ้าง หากว่าแม่นยำกฎต่างๆแล้วรับร...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง

Written on August 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล...

กริยาที่ตามด้วย Gerund มีความหมายแตกต่างจากที่ตามด้วย Infinitive

Written on August 11, 2014 in Uncategorized

กริยาที่ตามด้วย Gerund มีความหมายแตกต่างจากที่ตามด้วย Infinitive กริยาบางตัวจะใช้ gerund หรือ infinitive ตาม ย่อมมีความหมายเท่าเทียมกันทุกประการ...

Continue reading

กริยาซึ่งตามด้วย Gerund หรือ Infinitive มีความหมายเท่ากัน

Written on August 11, 2014 in Uncategorized

กริยาซึ่งตามด้วย Gerund หรือ Infinitive มีความหมายเท่ากัน Verb (กริยา) ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อมีกริยาอื่นตามหลังจะใช้รูป gerund ก็ได้ หรือใช้...

Continue reading
© Copyright 2020