เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 1

Bachelor’s chest
โต๊ะลิ้นชักเล็กๆ ใช้กันในต้นศตวรรษที่ 18
สำหรับห้องนอนชายโสด ใช้เก็บเสื้อผ้า และเขียนหนังสือด้วย
มีบานพับปิดเปิดที่ฝาโต๊ะ บางแห่งใช้เป็นโต๊ะข้างชุดรับแขก ตกแต่งด้วยการแกะสลัก
ฝังไม้สลักลาย หรือลางทีก็ทำเรียบๆ ไม่มีการตกแต่ง
Back filling
ลวดบัวปิดรอยต่อระหว่างผนังกับกรอบหน้าต่างหรือประตูทางด้านนอก
Back filling
การใช้อิฐหักหรือหินย่อยที่ด้านนอกของฐานรกหรือผนังห้องใต้ดินเพื่อระบายน้ำ
Back flow valve
ข้อปิดเปิด(วาล์ว) ป้องกันน้ำในท่อไหลกลับ
ในกรณีที่น้ำล้นท่วมท่อภูมิหลัง ภาพประกอบซึ่งอยู่เบื้องหลัง
background
ท่อภูมิหลัง ภาพประกอบซึ่งอยู่เบื้องหลัง
Backing brick
ส่วนในของกำแพงอิฐ
ใช้อิฐคุณภาพต่ำกว่าอิฐที่ใช้เรียงที่ผิวกำแพง
Backing for arches
การถมวัตถุต่างๆบนหลังซุ้มที่ก่อโค้ง
Backing for a wall
ผิวที่หยาบและไม่เรียบร้อยด้านหลังของกำแพง
การบรรจุหินย่อยหรืออิฐหักที่หลังกำแพงกันดินเพื่อระบายน้ำ
Backing up
การใช้อิฐคุณภาพต่ำก่อส่วนในของกำแพง
Backsaw
เลื่อยที่มีโลหะหุ้มสันหลังของใบเลื่อยให้แข็ง
Back slope
ส่วนลาดเอนด้านหลังของกำแพลงกันดิน
Back splat
พนักเก้าอี้ที่มีช่วงกลางหลังเป็นแผ่นไม้ชิ้นเดียว
Back stage
ส่วนที่อยู่หลังเวทีเข้าไป