ค้นหา, ค้นพบ
Discover, find, hunt, look for, search, seek
Discover  หมายถึง “การได้พบสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว และได้พบเป็นคนแรก”
เช่น
Columbus discovered America in 1492
โคลัมบัสได้พบอเมริกาในปี ค.ศ. 1492
Find  คำนี้หมายถึง “หาพบ หรือ ได้พบแล้วในสิ่งที่ซ่อนอยู่ หรือได้หายไป” 
เช่น
They found the lost child in the forest.
พวกเขาได้พบเด็กที่หายไปในป่าแล้ว
Hunt  หมายถึง “ตามหา หรือ ค้นหาด้วยความพากเพียร เหมือน look for แต่ hunt ใช้ความพยายามมากกว่า” 
เช่น
He hunted for the lost child in the crowd of people
เขาได้ตามหาเด็กที่พลัดหลงกันในฝูงชน
Look for  หมายถึง “หา หรือ พยายามมองหาสิ่งที่หายไป แต่ยังไม่พบ (แต่ถ้าได้พบแล้วใช้ find)” 
เช่น
I’m looking for a doctor to cure my mother.
ฉันกำลังหาหมอสักคนไปรักษาแม่ของฉัน (ขณะพูดยังไม่พบหมอ)
Search  หมายถึง “การค้นหา รื้อค้น หรือ ตรวจตราอย่างละเอียดเพื่อต้องการพบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 
เช่น
The police searched the thief for weapon.
ตำรวจได้ตรวจค้นขโมยเพื่อหาอาวุธ
Seek  หมายถึง “ค้นหา, เสาะหา, หรือ แสวงหา เหมือน Search for แต่ใช้น้อยกว่าและมีความหมายอ่อนกว่า Search” 
เช่น
He tried to seek the truth in the matter.
เขาพยายามจะหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้
The seek the causes of disease.
พวกเขาค้นหาสาเหตุของโรค