เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Word Building ตอน การใช้ Suffix ตอนที่ 2

-est, -st
ใช้เติมหลังคุณศัพท์ เพื่อทำคุณศัพท์นั้นให้เป็นขั้นสูงสุด (Superlative degree) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น
ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นสูงสุด
Tall
สูง
Taller
สูงกว่า
Tallest
สูงที่สุด
Small
เล็ก
Smaller
เล็กกว่า
Smallest
เล็กที่สุด
Large
ใหญ่
Larger
ใหญ่กว่า
Largest
ใหญ่ที่สุด
Wise
ฉลาด
Wiser
ฉลาดกว่า
Wisest
ฉลาดที่สุด

-ese
ใชเติมหลังคำนามโดยเฉพาะที่เป็นชื่อเมือง หรือชื่อประเทศนั้นๆเพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์แปลว่า “เกี่ยวกับเมืองหรือประเทศนั้นๆ” การใช้ตามความหมายนี้ มักใช้ประกอบนามเสมอ เช่น
Noun
Adjective
Japan
ญี่ปุ่น
Japanese
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
China
จีน
Chinese
เกี่ยวกับประเทศจีน
Burma
พม่า
Burmese
เกี่ยวกับประเทศพม่า

เช่น : Amito is a Japanese tourist. อามิโตะเป็นนักท่องเทที่ยวชาวญี่ปุ่น

-fold ใช้เติมหลังเลขบอกจำนวนนับ เช่น one, two, three, four, etc. เพื่อใช้เป็นคุณศัพท์แสดงถึง “จำนวนเท่า” หรือ “ส่วนต่างๆ ที่จำแนกออกไป” เช่น

เลขตัวเดิม
จำนวนเท่า
Ten
สิบ
Tenfold
สิบเท่า, สิบประการ
Four
สี่
Fourfold
สี่เท่า, สี่ประการ
Eight
แปด
Eightfold
แปดเท่า, แปดประการ
Hundred
ร้อย
Hundredfold
ร้อยเท่า, ร้อยประการ
Thousand
พัน
Thousandfold
พันเท่า, พันประการ


-fall
ใช้เติมท้ายคำนาม เพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์ มีความหมายว่า “เต็มไปด้วย” เช่น

Noun
Adjective
Hope
ความหวัง
Hopeful
เต็มไปด้วยความหวัง
Care
ความระมัดระวัง
Careful
เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
Beauty
ความสวย
Beautiful
เต็มไปด้วยความสวย, สวย
Use
ประโยชน์
Useful
มีหรือเต็มไปด้วยประโยชน์


ing
ใช้เติมหลังรูปกริยาช่องที่ 1 (Simple Form) เพื่อทำให้เป็น participial Adjective) เช่น

Verb
Adjective
Interest
ทำให้สนใจ
Interesting
น่าสนใจ
Bore
ทำให้เบื่อ
Boring
น่าเบื่อหน่าย
Amuse
ทำให้สนุก
Amusing
น่าสนุก

-ish ใช้เติมหลังคำอื่นๆ ได้ดังต่อไปนี้

1)เติมหลังนามเพื่อให้เป็นคุณศัพท์ มีความหมายว่า “เหมือน, ราวกับ, อย่างกับ” ซึ่งแสดงถึงลักษณะอาการ เช่น

Noun
Adjective
Child
เด็ก
Childish
เหมือนเด็ก
Fool
คนโง่
Foolish
เหมือนคนโง่
Devil
ผี, ปีศาจ
Devilish
เหมือนผี
Pig
หมู
Piggish
อย่างกับหมู

2)ใช้เติมหลัง Adjective เพื่อทำให้เป็น Adjective อีก เช่นกัน แต่มีความหมายว่า “ราวๆ, ค่อนข้างจะ, เกือบจะ เช่น
Adjective (เดิม)
Adjective (เติม –ish)
Young
หนุ่ม
Youngish
ค่อนข้างหนุ่ม
Old
เก่า, แก่
Oldish
ค่อนข้างเก่า
Green
สีเขียว
Greenish
ค่อนข้างสีเขียว
Fat
อ้วน
Fattish
ค่อนข้างอ้วน
Red
สีแดง
Reddish
ค่อนข้างสีแดง

3) เติมหลังคำนามที่เกี่ยวกับเวลา (Time) เมื่อใช้เป็นคุณศัพท์ มีความหมายว่า “ราวๆ” หรืออาจจะช้ากว่า หรือ เร็วกว่านั้นก็ได้ เช่น
Noun
Adjective
Noon
เที่ยง
Noonish
ราวๆ เที่ยง
Four
สี่ (โมง)
Fourish
ราวๆ 4 โมง
Midnight
เที่ยงคืน
Midnightish
ราวๆ เที่ยงคืน

-tive, ative ใช้เติมข้างหลังกริยาหรือนาม เพื่อให้เป็นคุณศัพท์ แสดงถึงลักษณะ นิสัย หรือ มีความชอบไปในทางนั้นๆ เช่น
Verb
Adjective
Product (n.)
ผลิต
Productive
ผลผลิต
Act
กระทำ
Active
คล่องแคล่ว
Talk
พูด
Talkative
คนช่างพูด
Destroy
ทำลาย
Destructive
ชอบทำลาย

-less ใช้เติมหลังนาม เพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์ มีความหมายว่า “ไม่, ปราศจาก” (และให้สังเกตไว้ด้วยว่า ถ้าคำใดเติม less ได้ ก็มักจะเติม ful ได้) เช่น

Noun
Adjective
(เติม ful)
Care
ความเอาใจใส่
Careless
ไม่รอบคอบ
Careful
Fear
ความกลัว
Fearless
ไม่กลัว
Fearful
Pain
ความเจ็บปวด
Painless
ไม่เจ็บปวด
Painful
Faith
ความเชื่อถือ
Faithless
ไม่เลื่อมใส
Faithful
Home
บ้าน
Homeless
ไม่มีบ้าน

-like ใช้เติมหลังคำนาม เพื่อให้เป็นคำคุณศัพท์ มีความหมายว่า “มีลักษณะท่าทางเหมือน”

เช่น

Noun
Adjective
God
พระเจ้า
Godlike
เหมือนพระเจ้า
Boy
เด็ก
Boylike
คล้ายเด็ก
Man
ผู้ชาย
Manlike
เหมือนผู้ชาย
Dog
สุนัข
Doglike
เหมือนสุนัข

-ly ใช้เติมหน้าหลังคำนาม เพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์ มีความหมายว่า “มีลักษณะเหมือนอย่าง” เช่น

Noun
Adjective
Monk
พระ
Monkly
เหมือนพระ
Soldier
ทหาร
Soldierly
เหมือนทหาร
Father
พ่อ
Fatherly
เหมือนพ่อ
Friend
เพื่อน
Friendly
เหมือนเพื่อน
Man
ผู้ชาย
Manly
เหมือนผู้ชาย

ข้อสังเกต : ปัจจัย ly ถ้าไปเติมท้ายคุณศัพท์ จะทำให้คุณศัพท์ตัวนั้นกลายเป็น Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) เช่น
Adjective
Adverb
Happy
สุข
Happily
อย่างมีสุข
Slow
ช้า
Slowly
อย่างช้า
Complete
สมบูรณ์
Completely
อย่างสมบูรณ์

ข้อยกเว้น : คำที่ลงท้ายด้วย ly ต่อไปนี้เป็นได้ทั้ง Adjective Adverb (ส่วนมากจะเป็นคำบอกเกี่ยวกับเวลาทั้งนั้น) เช่น
Noun
Adjective และ Adverb
Hour
ชั่วโมง
Hourly
ทุกๆ ชัวโมง
Day
วัน
Daily
ประจำวัน
Week
สัปดาห์
Weekly
รายสัปดาห์
Month
เดือน
Monthly
รายเดือน
Year
ปี
Yearly
รายปี

-most ใช้เติมหลังบุรพบท (ส่วนมากจะได้แก่ in, out, up, etc.) เพื่อให้เป็นคุณศัพท์ เช่น
Preposition
Adjective
In
ใน
Inmost
ข้างในสุด
Out
นอก
Outermost
ข้างนอกสุด
Up
บน
Uppermost
บนสุด

-y ใช้เติมหลังคำนาม เพื่อให้เป็นคำคุณศัพท์ เช่น
Noun
Adjective
Sun
ดวงอาทิตย์
Sunny
มีแสงแดด
Dust
ฝุ่น
Dusty
เต็มไปด้วยฝุ่น
Cloud
เมฆ
Cloudy
มีเมฆ
Wind
ลม
Windy
มีพายุ
Fun
ความสนุกสนาน
Funny
มีความสนุก

-Some ใช้เติมหลังคำนาม เพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์ มีความหมายว่า “น่า, มีลักษณะเป็น” เช่น
Noun
Adjective
Trouble
ความลำบาก
Troublesome
น่ายุ่งยาก
Quarrel
การทะเลาะ
Quarrelsome
ชอบทะเลาะ


-ward
ใช้เติมหลังคำนาม เพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์ มีความหมายว่า “ทาง, ไปทาง” เช่น
Noun
Adjective
Back
หลัง
Backward
ไปทางหลัง
Down
ล่าง
Downward
ลงไปข้างล่าง
Up
บน
Upward
ขึ้นไปข้างบน
Cast
ตะวันออก
Eastward
ไปทางตะวันออก
North
ทิศเหนือ
Northward
ไปทางทิศเหนือ

-ular ใช้เติมหลังคำนาม เพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์ เช่น

Noun
Adjective
Angle
มุม
Angular
มีหลายมุม
Circle
วงกลม
Circular
กลม
Table
ตาราง
Tabular
จัดเป็นตาราง
Muscle
กล้ามเนื้อ
Muscular
มีกล้ามเนื้อ