Wince (วินซฺ) vi. หดตัว (เพราะความเจ็บปวดหรือ เพื่อเลี่ยงการถูกตี) สะดุ้ง, หดถอย, ถอย. -n. การหดตัว, การสะดุ้ง, การหดถอย. -wincer n.