Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94-%e0%b8%81

Body language

Written on April 24, 2014 in Uncategorized

Body language การสื่อสารกับคนอื่นโดยใช้ภาษาทางร่างกาย เช่น ท่าทาง, การเคลื่อนไหวแทนภาษาพูดไม่ว่าจะโดยอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

Continue reading

Bonus

Written on April 24, 2014 in Uncategorized

Bonus การให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานประจำงวดหกเดือนหรือ 1 ปี โดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานและกำไรขององค์กร บางแห่งก็มีประกันล่...

Continue reading

Below the line advertising

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Below the line advertising การส่งเสริมการขายซึ่งใช้วิธีการอื่นๆ นอกจากการโฆษณาสื่อสารมวลชน เช่น การขายตรง, การลดราคาพิเศษ, การลดราคา ณ จุดขา...

Continue reading

Bargaining

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Bargaining 1) การเจรจาต่อรองระหว่าง 2 ฝ่าย เช่น ลูกจ้างกับนายจ้าง 2) การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 3) คนที่มีผลประโยชน์ต่างกัน ต่างพยา...

Continue reading

Bar chart

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Bar chart การแสดงข้อมูลโดยใช้สถิติเป็นรูปแท่งเพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน

Continue reading

Bank consortium

Written on February 3, 2014 in Uncategorized

Bank consortium การร่วมตัวกันอย่างหลวมๆ ระหว่างธนาคารหลายแห่ง เพื่อให้ความสนับสนุนทางด้านสินเชื่อแก่ประเทศอื่น หรือเพื่อเข้าควบคุ...

Continue reading

Banding

Written on February 3, 2014 in Uncategorized

Banding การจัดระบบโครงสร้างเงินเดือน โดยกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเป็นหลายชุด แล้วค่อยหาว่างานประเภทไหนควรอยู่ในบัญชีอัตราเงิ...

Continue reading
© Copyright 2020