Search by tag: %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-direct-speech

รูปแบบของ Direct Speech

Written on June 21, 2014 in Uncategorized

รูปแบบของ Direct Speech รูปแบบของ Direct Speech มีอยู่ 3 ชนิด คือ รูปแบบที่ 1 1)วางประโยคนำ (เช่น he said หรือข้อความอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกันนี้) ...

Continue reading
© Copyright 2020