เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ความแตกต่างระหว่าง SICK กับ SICKLY

SICK (ซิค) adj. “ป่วย” ใชกับการป่วยเพียงชั่วขณะ

Sickly (ซิค-ลิ) adj. “ป่วย” ใช้กับการป่วยเป็นประจำ

ตัวอย่าง เช่น

He looks sick.

เขาดูเหมือนจะป่วย

(ขณะนี้เขาป่วย)

He looks sickly.

เขาดูเหมือนจะป่วย

(เขาป่วยอยู่เป็นประจำ)

He is a sick boy.

เขาเป็นเด็กที่กำลังป่วย

He is a sickly boy.

เขาเป็นเด็กที่ป่วยอยู่เป็นประจำ

Sick of : Sick with

Sick of (ซิค อ็อฟ) adj. “ป่วย ไข้ (ด้วยโรค)” สำนวนเก่า ไม่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่

Sick with
(ซิค วิฑ) adj. “ป่วย ไข้ (ด้วยโรค)” นิยมใช้ในปัจจุบัน

ผิด : He is sick of diarrhea.

ถูก : He is sick with diarrhea.

ถูก : He ill with diarrhea.

เขาป่วยด้วยโรคท้องร่วง

Sick of นิยมใช้ในความหมายอื่นๆ เช่น “เบื่อ เหนื่อย”

She is sick of flattery.

เธอเบื่อคำยกยอ

I am sick of a long walk.

ผมเหนื่อยด้วยการเดินนานๆ