หลักการทำประโยค Question Tag

การทำประโยค Question Tag ต่อท้ายประโยคบอกเล่าหรือคำถามนั้นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ใส่เครื่องหมาย comma คั่นระหว่างประโยคข้างหน้ากับประโยค Question Tag

2. ถ้าประโยคท่อนหน้าเป็นบอกเล่า Question Tag ต้องเป็นถามปฏิเสธ

3. ถ้าประโยคท่อนหน้าเป็นปฏิเสธ Question Tag ต้องเป็นคำถามธรรมดา

4. ถ้าประโยคท่อนหน้ามีกริยาช่วย 24 ตัว (Helping Verb) Question Tag ให้ใช้กริยาช่วยตัวใดตัวหนึ่งปรากฏอยู่นั้นมาทำเป็นคำถาม

5. ถ้าประโยคท่อนหน้าไม่มีกริยาช่วย 24 ตัว Question Tag ต้องใช้ Verb to do มาช่วย

6. กริยาของประโยคท่อนหน้าเป็น Tense อะไร กริยาที่ช่วยให้เป็น Question Tag ต้องเป็น Tense นั้น ในระดับเดียวกันด้วย

หมายเหตุ : Question Tag ที่เป็นคำถามปฏิเสธ ระหว่างกริยา 24 ตัว กับ not ต้องใช้รูปย่อเสมอ (ไม่นิยมใช้รูปเต็ม) ขอให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้

He is a student of this university, isn’t he?

เขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ไม่ใช่หรือ?

He is not a doctor to do here, is he?

เขาไม่เป็นหมอทำงานอยู่ที่นี่ ใช่ไหม?

I am not a teacher o this school, am I?

ผมไม่ใช่ครูของโรงเรียนนี้ ใช่ไหม?

I am the owner of this house, aren’t I?

ผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ไม่ใช่หรือ?

(ให้ใช้ aren’t แทน amn’t ใน Question Tag)

Manit works hard every day, doesn’t he?

มานิตย์ทำงานหนักทุกๆวัน ไม่ใช่หรือ?

(ประธานของประโยคท่อนหน้าเป็น Noun เมื่อไปเป็นประธานใน Question Tag ให้ใช้สรรพนาม (Pronoun)แทนตลอดไป)
Ladda wrote a letter her friend, didn’t she?
ลัดดาเขียนจดหมายถึงเพื่อนเธอ ไม่ใช่หรือ?

He has a lot of friends in Bangkok, hasn’t he?
เขามีเพื่อนมากในกรุงเทพ ไม่ใช่หรือ?

หมายเหตุ : Verb to have ถ้านำมาใช้ในความหมายอื่น เช่น
1. มี (ทรัพย์สมบัติ) = possess

2. ได้รับ = receive

3. รับประทาน = eat

4. ประสบ = experience

เมื่อ have มีความหมายดังกล่าวนี้ เมื่อทำเป็น Question Tag ต้องใช้ Verb to do มาช่วย เสมอ เช่น
She has a car at home, doesn’t she.?
หล่อนมีรถยนต์หนึ่งคันอยู่ที่บ้าน ไม่ใช่หรือ?

Margaret had a letter this morning, didn’t she?
มากะเร็ตได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเมื่อเช้านี้ ไม่ใช่หรือ?

We have our lunch at school, don’t we?
พวกเราทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน ไม่ใช่หรือ?

They have a good time at Bangsaen, don’t they?
พวกเขาสนุกสนานกันที่บางแสน ไม่ใช่หรือ?

I shall go to see you tomorrow, shan’t I?

ผมจะไปพบคุณวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่หรือ?

Panni will let you saw with her, won’t she?

พรรณีจะยอมให้คุณพักอยู่กับเธอ ไม่ใช่หรือ?

Prasert ought to start his working tomorrow, oughtn’t he?

ประเสริฐควรจะเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่หรือ?

She need not go to the party, need she?

หล่อนไม่จำเป็นต้องไปงานทานเลี้ยง ใช่ไหม?

He dare swim across the Mekhong River, daren’t he?

เขากล้าว่ายข้ามแม่น้ำโขงได้ ไม่ใช่หรือ?

หมายเหตุ : need และ dare ถ้านำมาใช้อย่างกริยาธรรมดา (ordinary Verb) ต้องใช้ Verb to do มาช่วย เมื่อเป็น Question Tag เช่น

She needs to learn sewing, doesn’t she?

หล่อนต้องการเรียนเย็บผ้า ไม่ใช่หรือ?

He dared to fight with you, didn’t he?

เขากล้าที่จะต่อสู้กับคุณ ไม่ใช่หรือ?

She doesn’t dare to live here alone, does she?

หล่อนไม่กล้าที่จะอยู่ที่นี่คนเดียว ใช่ไหม?

Used to : คำนี้เมื่อทำเป็น Question Tag ไม่นิยมเอา used ขึ้นต้นประโยค และในขณะเดียวกันไม่นิยมเติม not ลงหลัง used แต่นิยมใช้ did มาช่วย แล้วตัด d ที่ use ทิ้งเสีย เช่น

He used to go to live in Tokyo, didn’t he?

เขาเคยไปอยู่กรุงโตเกียว ไม่ใช่หรือ?

I didn’t use to study Chinese, didn’t I?

ผมไม่เคยเรียนภาษาจีน ใช่ไหม?