Phrases

ถาม : Phrase คืออะไร ? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง ?

ตอบ : Phrase แปลว่า “วลี” หมายถึง “กลุ่มคำที่มีความเกี่ยวพันกัน แต่พูดออกไปแล้วไม่ได้เนื้อความสมบูรณ์ ต้องอาศัยอยู่ในประโยคเนื้อความจึงจะสมบูรณ์ขึ้น และลักษณะของวลีก็จะไม่มีประธาน หรือไม่มีกริยาเป็นสัดส่วนของตัวเอง” การแบ่งวลีนั้น เราแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 แบ่งตามหน้าที่ Phrase มีอยู่ 4 ชนิดคือ

1. Noun Phrase ได้แก่ phrase ที่ทำหน้าที่อย่างนาม

2. Adjective Phrase ได้แก่ phrase ที่ทำหน้าที่อย่างคุณศัพท์

3. Adverb phrase ได้แก่ phrase ที่ทำหน้าที่อย่างคำวิเศษณ์

4. Absolute Phrase ได้แก่ phrase ที่ทำหน้าที่พิเศษคล้ายกับเป็นประโยค แต่ก็ไม่ใช่ประโยคเพราะไม่มีกริยาหลักนั่นเอง

วิธีที่ 2 แบ่งโดยถือรูปของคำที่นำหน้าเป็นหลักมีอยู่ 5 ชนิด คือ

1. Prepositional Phrase ได้แก่ phrase ที่นำหน้าด้วยคำ preposition

2. Participal Phrase ได้แก่ phrase ที่นำหน้าด้วยคำ participle

3. Gerundial Phrase ได้แก่ phrase ที่นำหน้าด้วยคำ gerund

4. Infinitive Phrase ได้แก่ phrase ที่นำหน้าด้วยคำ infinitive

5. Absolute Phrase ได้แก่ phrase ซึ่งเป็นกลุ่มคำใช้อย่างอิสระ

หมายเหตุ : ตำราเรียนภาษาอังกฤษ บางเล่มอาจแบ่ง Phrase ออกเป็น 2 ชนิด คือ Prepositional Phrase กับ Verbal Phrase ทั้งนี้ เพราะถือว่า participle, gerund และ infinitive ล้วนแต่มีรูปจากริยาทั้งนั้น อย่างนี้ก็มี