From time to time : occasionally
    เป็นสำนวนที่เราสามารถใช้แทนคำว่า “occasionally” ได้ แปลว่า บางโอกาส
ตัวอย่าการใช้งาน เช่น We have pizza from time to time. นั่นคือ เรากินพิซซ่าในบางโอกาส นั่นเอง