เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Direct and Indirect Speech

ถาม : Direct Speech คืออะไร รูปแบบของ Direct Speech มีกี่ชนิดอะไรบ้าง จงอธิบายมาให้ละเอียด

ตอบ : Direct Speech คือ “การนำเอาคำพูดของผู้อื่นที่ตัวเองได้ยินมาเล่าให้คู่สนทนาฟัง โดยมิได้เปลี่ยนแปลงคำพูดนั้นแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเลย” เรียกคำพูดที่นำมากล่าวโดยมิได้เปลี่ยนแปลงนั้นว่า Direct Speech แปลว่า “ถ้อยคำที่ยกมาเล่าโดยตรง” เช่น

Daeng said, “It is my book.”

แดงพูดว่า, “มันเป็นหนังสือของฉัน”

คำว่า “It is my book” เป็นถ้อยคำที่แดงกล่าวออกมาโดยตรง ผมซึ่งเป็นคนได้ยินก็ยกเอาคำพูดนั้น มาพูดให้คู่สนทนาฟัง โดยมิได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของคำพูดที่แดงพูดออกมา จึงเรียกข้อความนี้ว่า Direct Speech

ถาม : Indirect Speech คืออะไร

ตอบ : Indirect Speech คือ “การนำเอาคำพูดของผู้อื่นที่ตัวเองได้ยินมาเล่าให้คู่สนทนาฟัง โดยดัดแปลงเป็นคำพูดของผู้เล่าอีกทีหนึ่ง” เรียกคำพูดที่นำมาเล่าโดยดัดแปลงเป็นคำพูดของผู้เล่านั้นว่า Indirect Speech แปลว่า “คำพูดที่นำมาเล่าโดยดัดแปลง” เช่น

Daeng said that it was his book.

แดงพูดว่า มันเป็นหนังสือของเขา

คำว่า that it was his book เป็นถ้อยคำที่ผู้เล่านำมาจากคำพูดของแดง แต่ได้ดัดแปลงเป็นคำพูดของผู้เล่าเสียใหม่ ซึ่งข้อเท็จจริงแดงมิได้พูดอย่างนี้ แต่ผู้เล่านำมาดัดแปลงเป็นคำพูดของเขาคำพูดของแดง ในกรณีเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็น Indirect Speech ด้วยประการฉะนี้แล