รวมประโยคให้เป็น Complex Sentence

ถาม : เราจะรวมประโยคหลายประโยคให้เป็น Complex sentence ได้อย่างไร ขอให้อธิบายให้ทราบโดยละเอียด

ตอบ : เราเคยได้เรียนรู้ไปแล้วว่า Complex Sentence คือ ประโยคที่รวมกันขึ้นมาจากประโยคเล็กตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป ซึ่งใน 2 ประโยคนี้ ประโยคหนึ่งเป็น Main Clause อีกประโยคหนึ่งเป็น Subordinate Clause ดังนั้นเมื่อเราจะรวมข้อความ 2 ประโยคขึ้นไปให้เป็น Complex Sentence ให้เราทำได้โดยการทำประโยคใดประโยคหนึ่งให้เป็น Main Clause และทำประโยคที่เหลือให้เป็น Subordinate Clause ซึ่งอาจจะได้แก่ Noun Clause, Adjective Clause หรือ Adverb Clause อันใดอันหนึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของใจความ เช่น

ประโยคเดิม : He is very lazy. This is certain.

เขาขี้เกียจมาก นี้เป็นสิ่งแน่นอน

รวมประโยคแล้ว : It is certain that he is very lazy.
เป็นสิ่งแน่นอนที่ว่าเขาเป็นคนเกียจคร้านมาก (Noun Clause)

ประโยคเดิม : This is the postman. The postman brings us letters every day.
นี้คือบุรุษไปรษณีย์ บุรุษไปรษณีย์นำจดหมายมาให้เราทุกวัน

รวมประโยคแล้ว : This is the postman, who brings us letters every day.
นี่คือบุรุษไปรษณีย์ผู้ซึ่งนำจดหมายมาให้เราทุกวัน (Adjective Clause)

ประโยคเดิม : It is very difficult. I can’t do it.
มันยากมาก ผมไม่สามารถทำได้

รวมประโยคแล้ว : It is so difficult that I can’t do it.

มันยากมากจนกระทั่งผมทำไม่ได้ (Adv. Clause)

ประโยคเดิม : I have a duty to perform. The duty is very boring.

ผมมีหน้าที่ที่จะทำ หน้าที่นั้นน่าเบื่อหน่ายมาก

รวมประโยคแล้ว : I have a duty, which is very boring, to perform.

ผมมีหน้าที่ซึ่งน่าเบื่อหน่ายมากที่จะกระทำ (Adj. Clause)