เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Common Noun

Common Noun แปลว่า “สามานยนาม” หมายถึง “นามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน, สัตว์, สิ่งของ, และสถานที่ ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นคนนั้นคนนี้”

เช่น

The man works in the gardens.

ผู้ชายทำงานอยู่ในสวน

The bird sings sweetly in the bush.

นกร้องอย่างไพเราะอยู่ในพุ่มไม้

The basket is full of oranges

กระจาดเต็มไปด้วยส้ม

There is a new house in a large city.

มีบ้านใหม่หนึ่งหลังอยู่ในเมืองอันใหญ่โต

คำว่า man, garden, bird, bush, basket, oranges, house และ city เป็น Common Noun เพราะหมายถึง ผู้ชาย สวน นก พุ่มไม้ กระจาด ส้ม บ้าน และเมืองทั่วไปที่ไหนก็ได้ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงลงไป