ท the twenty-third letter of the Thai
alphabet
ทกล้า, ทแก้ว n. solidier, warrior,
brave person
ทชี n. ascetic, priest
ทด v. to dike, to dam; to return; to
increase
ทดถอย v. to be disheartened, to be
discouraged
ทดแทน v. to repay, to reward, to
compensate, to recompense, to reimburse
ทดแทนบุญคุณ v. to repay for kindness
ทดรอง v. to advance money
ทดลอง v. to test, to experiment, to
try, to perform an experiment
ทดเลข v. to carry (a number)
ทดสอบ v. to test, to try
ทน v. to endure, to bear, to stand, to
tolerate, to put up with; to last.
-adj. strong, durable, robust
ทนทาน adj. durable, strong, lasting,
enduring
ทนทายาด adj. enduring, lasting
ทนทุกข์, ทนทุกข์ทรมาน v. to suffer, to
endure, to be miserable
ทนไม่ไหว v. to be unbearable, to be
intolerable, to be unacceptable, can’t stand, can’t bear
ทัน v. to overflow
ทนต-, ทนต์ n.
tooth, teeth; elephant’s tusk, ivory
ทนโท่ adj. clear, obvious, apparent,
noticeable. –adv. Clearly, obviously
ทนาย n. representative, delegate
ทนายความ, ทนาย n. lawyer, advocate,
attorney, barrister, solicitor
ทนายหน้าหอ n. butler
ทบ v. to fold, to double. –n. fold,
layer
ทบทวน v. to review; to go over, to
repeat, to revise
ทบวง n. bureau, government, department
ทมิฬ n. Tamil (Dravidian people in
India). –adj. vicious, savage, ruthless, fierce, wicked, cruel
ทโมน adj. big, overgrown; mischievous,
naughty, playful
ทยอย adv. Successively, bit by bit,
little by little, gradually
ทแยง adj. oblique, diagonal, slanting
ทแยงมุม adj. diagonal
ทร- prefix evil; difficult; little;
lacking
ทรกรรม n. torture, torment
ทรชน n. criminal, rascal, felon,
villain
ทรพิษ n. smallpox
ทรยศ v. to betray, to turn traitor
ทรยุค n. evil era, evil period
ทรราช n. tyrant
ทรราชย์, ระบบทรราช n. tyranny
ทรลักษณ์ adj. ugly, hideous, repulsive,
grotesque
ทรง n. form, shape, style. –v. to
remain, to stay; to have, to possess; to remember; to support; to sustain; roy.
To ride; to hold
ทรงกระบอก n. cylinder
ทรงกลด adj. having corona
ทรงกลม n. sphere, globe, round shape
ทรงเครื่อง v. to be overdressed; roy.
To have a haircut
ทรงเครื่องใหญ่, ทรงพระเครื่องใหญ่ v.,
roy. To have a haircut
ทรงตัว v. to sustain, to balance
ทรงผม n. hairstyle
ทรงรี n. oval, oval shape, ellipse
ทรพี n. ungrateful son or daughter
ทรมาน v. to torture, to torment
ทรรศนะ, ทัศนะ n. opinion, point of
view, attitude, view, vision, sight
ทรรศนาการ n. look, seeing
ทรรศนีย์, ทัศนีย์ adj. beautiful,
attractive, good-looking, pretty
ทรวง n. chest; mind, heart
ทรวงอก n. chest
ทรวดทรง n. shape, figure, form
ทรหด adj. tough, dogged, strong,
Adv. Doggedly, strongly
ทรอมโบน n. Trombone
ทรัพย-, ทรัพย์ n.
money, wealth, property, possessions, assets, belongings; substance
ทรัพย์สมบัติ n. property, possessions,
wealth, assets
ทรัพย์สิน n. wealth, possessions,
assets, property
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ n. Crown
Property
ทรัพย์สินส่วนพระองค์ n. King’s personal
property
ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน n.
state property
ทรัพยากร n. resources
ทรัพยากรธรณี n. mineral resources
ทรัพยากรธรรมชาติ n. natural resources
ทรานซิสเตอร์ n. transistor
ทราบ v. to know, to understand, to be
aware of, to realize
ทราม adj. bad, evil, sinister, wicked
ทรามชม, ทรามเชย, ทรามสงวน, ทรามสวาท n.
beautiful woman
ทรามวัย n. young woman
ทราย n. sand
ทรายแก้ว n. quartz
ทรายแป้ง n. silt
ทรุด v. to get worse, to decline, to
worsen, to deteriorate, to subside, to sink
ทรุดโทรม adj. deteriorated,
dilapidated, worn-out
ทรุดนั่ง v. to sit
ทฤษฎี n. theory
ทฤษฎีบท n. theorem
ทลาย v. to collapse, to tumble down, to
demolish, to destroy, to tear down; to fail, to fall down
ทวง v. to demand repayment or borrowed
things; to ask for, to call for
ทวงถาม v. to demand repayment
ทวงบุญคุณ, ทวงบุญทวงคุณ v. to ask for a
debt of gratitude
ท้วง v. to protest, to object, to
oppose; to support, to hold up
ท้วงติง v. to protest, to object
ท่วงท่า n. behavior, behavior, conduct,
manner
ท่วงทำนอง n. rhythm, pattern
ท่วงที n. manner, bearing, deportment;
tactics, manoeuver
ทวด n. great-grandfather,
great-grandmother, great-grandparent
ทวน 1 n. lance
ทวน 2 v. to go against; to repeat, to
reiterate, to revise. –prep. Against
ทวนสาบาน v. to break one’s oath
ท่วม v. to flood, to inundate, to
overflow, to submerge, to overwhelm
ท่วมท้น adj. abundant, plentiful,
copious, overwhelming
ท้วม adj. plump, chubby
ทวย n. large group, host, horde,
assemblage
ทว่า conj. Though, although, but,
however
ทวาย n. a Tibeto Burmese race
ทวาร n. Gate, door, entrance, hole,
opening, orifice, aperture
ทวารบาล n. doorkeeper
ทวิ adj. two, double, dual
ทวิชาติ, ทวิช n.
bird, Brahman
ทวิบถ n. crossroads, junction
ทวิบท, ทวิบาท n. biped
ทวิภาค n. two parts, two, sections
ทวิภาคี n. bilateral parties
ทวี v. to increase, to multiply, to
grow, to expand
ทวีคูณ adj. double
ทวีป n. continent
ทศ 1 adj. ten
ทศกรีฑา n. decathlon
ทศนิยม n. decimal
ทศพิธราชธรรม n. the tenfold virtue or
duty of the king; virtues of a ruler
ทศมาส n. ten months
ทศวรรษ n. decade
ทศ 2 n. edge of clothes
ทวาร n. soldier
ทหารกองประจำการ n. regular
ทหารกองหนุน n. reservist
ทหารเกณฑ์ n. conscript, draftee
ทหารบก n. soldier
ทหารปืนใหญ่ n. artilleryman
ทหารผ่านศึก n. veteran
ทหารพราน n. ranger, commando
ทหารม้า n. cavalryman
ทหารรักษาพระองค์ n. king’s body guard
ทหารเรือ n. sailor, seaman, navy
ทหารอากาศ n. airman, airwoman, pilot,
navigator
ทหารอาสา n. volunteer
ทอ v. to weave; to hit, to crash into
ทอแสง v. to shine softly
ทอหูก v. to weave with a loom
ท่อ n. duct, tube, pipe, conduit, hose,
gutter
ท่อไอเสีย n. exhaust pipe, exhaust
ท้อ, ท้อใจ v. to be discouraged, to be
disheartened, to be daunted, to lose heart, to be dejected
ท้อถอย v. to be discouraged, to be
disheartened
ท้อแท้ v. to be disheartened, to be
dispirited
ทอง n. gold
ทองกร n. gold bracelet
ทองขาว n. platinum, nickel
ทองคำ n. gold
ทองคำขาว n. white gold
ทองคำเปลว, ทองใบ n. gold foil