ค้อนขนาดใหญ่ของช่างตีเหล็ก about-sledge
พูดอ้อมค้อม beat about the bust
เถลไถลอยู่แถวนั้น hang about
ไม่มีเงินติดตัวเลย have not a penny
abouted
เขามีเรื่องกวนใจมาก he was muck put
about
เกิดขึ้นไปทั่ว (อย่างแพร่หลาย) it came
about
สาวเมือง (กรุง) man about town
กลับหลังหัน (บอกแถว) right about turn
ไข้ทรพิษระบาด smallpox is about
ยังมีชีวิตอยู่ above ground ยังมีชีวิตอยู่
(จำนวน) มากกว่าแสน above a hundred
thousand
(เป็นบุคคลที่อยู่) เหนือการขอความกรุณา above
asking favour
บุคคลที่อยู่เหนือความสงสัย a man above
suspicion
บุคคลผู้อยู่เหนือความเลวทั้งปวง a man
above meanness
ใช้จ่ายมากกว่ารายได้ live above one’s
means
พูดแผ่วคล้ายเสียงกระซิบ speak above
one’s breath
ทำบัญชีเท็จ cook (diction) an account
คนกว้างขวาง man of account
ซื่อ(เชื่อ) on account
ไม่…ด้วยประการใด on any account
ทุกประการ, ด้วยประการทั้งปวง on key
account
โดยลำพัง, เพื่อประโยชน์ตนเอง on one’s
own account
ไม่…เป็นอันขาด on no account
พอกพูนหนี้ในบัญชีซื้อเชื่อ run up an
account
กระทำในนามของ act for
เหตุสุดวิสัย act from God
การผ่อนผัน act for grace
การรับรองตั๋วเงินเพื่อแก้หน้า act of
honour
การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ act of
hostility
กระทำภายใต้ (คำสั่ง) act under
กระทำตาม (หลักฐานพยาน) act upon
ปฏิบัติให้เป็นผล act up to
ขณะกำลัง, คามือ is the act
บัญชีนายทหารประจำการ active list
ประจำการ active series
กรรตุวาจก active voice
อนุญาตให้เข้าสโมสรได้ admit into the
club
ยอมอนุญาตให้เข้าสอบได้ admit to
examination
ล่วงหน้า, ขึ้นหน้าคนอื่น, ชรา advanced
เข้าสู่วัยชรา advanced in life เข้าสู่วัยชรา
สูงอายุ advanced years
ประโยชน์ advantage
ฐานะที่เหนือกว่า advantage ground
ได้เปรียบ have the advantage
ได้เปรียบ gain an advantage our
เอาเปรียบ take advantage of
ติด, กับ, เพื่อ against
ว่ายทวนสายน้ำ against the stream
ตรงข้ามกับ over against
อายุขั้นต่ำของผู้หญิงที่จะร่วมประเวณี age
of consent
ลูกโป่งอัดก๊าซ air-balloon
ที่นอนสูบลม air-bed
ห้ามล้อโดยอัดลม air-brake
วิมานในอากาศ, ความคิดฝัน air-castie
พลอากาศเอก air-chief-marshal
สนามบิน air-drome
ไม่มีอากาศ, ลมนิ่ง airless
นักบิน airman
หลุมอากาศ airpocket
เมาอากาศ airsick
กระปรี้กระเปร่า, กระชุ่มกระชวย alive
and kicking
กระฉับกระเฉงเข้าหน่อย look alive
นี่แน่ะ (คำอุทาน) man alive
ตลอดมา, ตลอดเวลา all along
ใครต่อใครไม่เลือกหน้า all and sundry
ทันใดนั้น all at once
สัญญาณพ้นอันตราย all but
อย่างยิ่ง, เหลือประมาณ all-fired
หมดกำลัง, เหนื่อยอ่อน all in
ซึ่งรวมทั้ง…ด้วย all-in
ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด all in all
(แต่งกาย) ดำทั้งชุด all in black
ซึ่งรู้ทุกสิ่ง all – knowing
เพ้อฝันทั้งเพ, เหลวไหล all moonshine
ตลอดชั่วอายุของข้าพเจ้า all my life
long
ทันทีทันใด All of sudden
เหมือนกันแท้ all one
เต็มกำลัง (ฝีเท้า) all out
ไปทั่ว, (การประชุม)เสร็จสิ้น, ยุติลง all
over
เจ็บไปทั่วตัว all – overish
ถึงที่สุด, พินาศ, ฉิบหาย, น่าจะต้องตาย all
over cup with
ยากกว่ากันมาก all the move – difficult
แต่กระนั้น all the same
ตลอดทั้งปี all the year round
ดีดี(คำประชดซึ่งผู้พูดไม่พอใจด้วย) all
very fine
ทุกวงสังคม, ทุกอาชีพ all walks of life
ไม่ดีเลยแม้แต่น้อย not at all good
สติไม่สู้ดี not quite all there
เหมือนกันทุกประการ on all fours with
คลานสี่เท้า on all fours
เพียงครั้งนี้ครั้งเดียว once for all
(ไป) ทางนี้ along here
เคียงข้างกับ along side of
ด้วย (ร่วม, พร้อม) กับ along with
ค่อยดีขึ้น get along better
คบกับ, ทำความสนิทสนมกับ get along with
จำนวนรวมทั้งหมด an altogether
คนเปลือยกาย the altogether
ในจำนวน (บรรดา) ผู้ที่มา(ชุมนุม) among
those present
ทะเลาะซึ่งกันและกัน dispute among
themselves
ตกลงยินยอมซึ่งกันและกัน agree among
themselves
หนึ่งในจำนวนมากมาย one among many
ระยะไกลมาก miles and miles
ผอมสวย nice and thin
ถ้าขยับเขยื้อนตาย stir and you are a dead
man
พยายามให้ได้ try and come
มีหนังสือนานชนิดทั้งดีและเลว there are
books and books
คราวหน้า another time
ทีละคน one after another
ซึ่งกันและกัน one another
ความหวังที่ไร้ผล apple of Sodom, Dead
Sed apple
ซึ่งเป็นที่รักและหวงแหน apple of the
eye
เตียงซึ่งพับผ้าจนสอดขาเข้าไม่ได้ apple-pie
bed
(จัด) เป็นระเบียบเรียบร้อย apple – pie
order
คำยกยอไม่จริงใจ, (คำอุปทาน) ไร้สาระ apple
sauce upset his apple cart
ผิดนัด, ไม่มาตามนัด break an
appointment
รักษาคำนัดหมาย, ตามกำหนดนัด Keep an
appointment
เดินควงแขนกัน 
arm-in-arm
คันชั่ง arm of the balance
อ่าว arm of the sea
เท้าสะเอว arms akimbo
รับราชการทหาร bear arms
มี (ถือ) อาวุธ in arms
ไม่ยอมสนิทสนมด้วย keep at arm’s length
สุดเอื้อม lay down arms
(คำสั่ง) วันทยาวุธ Prent arms
ลุกขึ้นต่อสู้ up in arms
เดินควงแขนกัน with arms interlinked
เอื้อมถึง with arm’s reach
ด้วยอัธยาศัยไมตรี with open arms
เท่าที่สามารถ as far as
ส่วน, สำหรับ as far
ดูประหนึ่งว่า as if
นับตั้งแต่ as from
พร้อมกัน, น้ำหนึ่งใจเดียวกัน as oneman
ในส่วนที่ as regards
ราวกับว่า, อย่างกับว่า as though
ตามเคย, ดังปกติ as usual
เช่นเคยกับ as well as
จนกระทั่งบัดนี้ as yet
โปรด be so good as
ยังไม่ถึง (เวลา) not as yet
เสียเปรียบ at a disadvantage
ไม่แน่ใจ, จนปัญญา at a loss
ไม่…เลย (ใช้ในประโยคปฏิเสธ) at all
เสมอ ๆ at all times
(การทะเลาะวิวาท) ยุติลง at an end
แค่เอื้อม at arm’s length
อย่างดีที่สุด at best
สบายใจ, ง่ายราบรื่น at ease
ผิด at fault
เมื่อแรกเห็น at first sight
เต็มฝีเท้า at full speed
มีความเข้าใจในวิชา…อย่างดี at home in
a subject
รู้จักคุ้นเคยกับบุคคลเป็นอันดี at home
with a person
(กู้เงิน) เสียดอกเบี้ย at interest
เตลิดเปิดเปิงไป at large
ไม่ฉงน, แน่ใจ, สามารถตัดสินใจได้ at on
loss
จนปัญญา at one’s wits end
ราคาเดิม at par
ไม่ปรองดองกัน, คอยวิวาทบาดหมางกัน at
sixes and sevens
กำลังจะสิ้นใจ (ป่วยหนัก) at the death’s
door
ยังซ้ำ…เสียอีกด้วย, ตามนั้น at that
เมื่อไรก็ตามที่ประสงค์ at will
เพิ่มภาระจนเกินควร break one’s back
นับถอยหลังไปหลายๆปี bor years back
แบกภาระ have on one’s back
ล้มหมอนนอนเสื่อ on one’s back
สิ้นเนื้อประดาตัว not a shirt to one’s
back
ทำให้เขาโกรธ put (set) his back up
ถ่อมตน take back seat
โดยทั่วถึง, โดยตลอด to the back-bone
ทำให้เหนื่อยมาก back breaing
เถียงย้อน back – chat
รากฐาน, สิ่งรองรับ back – log
คนหรือสิ่งล้าสมัย back number
กระทำแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ back –
pedal
อารมณ์ร้าย bad blood
คนเลว bad egg (hat)
เป็นอันตรายต่อ bad for
การทายผิด bad shot
ระยะเวลาตกอับ bad time
เน่า, เสีย, บูด go bad
พินาศ, ฉิบหาย, ย่อยยับ go to the bad
กล่าวคำผรุสวาท bark at
โอ้อวด bark out
ด่าผิดคน bark up wrong tree
อยู่ในที่จนมุม at bay
ต้อนเข้ามุมหรือที่ที่หนีได้ยาก bring to
bay
คอกม้า horse – bay
ป้องกัน (ข้าศึก) ไม่ให้เข้าในระยะใกล้ keep
at bay
ดาดฟ้าเรือที่ใช้พยาบาลผู้ป่วย sick –
bay
ร่าเริง bean-fed, full of beans
ทำโทษ(ดุ)เขา giver one beans
ไม่มีสตางค์, เพื่อนเก่าแก่ haven’t a
bean
เปิดเผยข่าวคราวความเลินเล่อ spill the
beans
งานเลี้ยงประจำปีของนายจ้างลูกจ้าง bean-feat,
beano
คงกระพันชาตรี bear a charmed-life
ขุ่นข้องหมองใจ bear a grudge
ให้ความช่วยเหลือ bear a hand
มีส่วนร่วมใน bear a part in
ล้มล้างด้วยกำลง bear down
กดขี่, บีบคั้นหนัก bear hard on
จดจำ, รำลึกไว้ bear in mind
ไปเป็นเพื่อน bear me company
เอนเอียง bear off, bear away
ประพฤติตนดี bear oneself well
เป็นหลักฐานแน่นอน, ยืนยัน
ทนเขาไม่ไหว cannot bear him
จงยิ้มและอดทนไว้ grin and bear it
ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, ขัดขวางซึ่งหน้า bear
a man
อ้อมค้อม, โอ้เอ้ beat about the bush
เสนอเงื่อนไข beat a parley
ล่าถอย beat a retreat
ต่อราคา beat down the price
ชนะอย่างง่ายดาย beat hollow
เบียดเสียดเข้าไป beat in
ไปเสีย beat in
ใช้สมอง beat one’s brain
กระทืบเท้าลงที่พื้นทางเท้า
ตีอกชกใจ beat the breast
กระทำโดยไร้ผล beat the air
เคาะจังหวะ, ให้จังหวะดนตรี beat time
คลอดบุตร brought to bed
ฐานะ(ชีวิต) อุ่นหนาฝาคลั่ง bed of
flowers(roses)
ฐานะ(ชีวิต) อันไร้ความสุขสบาย bed of
thorns
ตายโดยธรรมชาติ die in one’s bed
ป่วยต้องนอนแซ่ว keep one’s bed
อารมณ์ไม่ดีในวันนี้ get out of bed on
the wrong side
รับผลแห่งกรรมของตนเอง lie in the bed
one has made
เริ่มต้น begin the world
ลงมือทำงาน begin upon
ในประการแรก to begin with
อาการจุดเสียด belly-ache
หิวโหย belly-pinehed
อาหาร belly-timber
ความตะกละ belly-worship
สู้(ประมูล) ราคาเหนือกว่า bid against
ดูท่าว่าดี bid fair to
กล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ bid good bye
ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี bid one
welcome
สู้(ประมูล) ราคาสูงขึ้นไปอีก bid up
พยายามที่จะได้รับ (ความสำเร็จ ฯลฯ) make
a bid for
คนที่มีสามีหรือภรรยาคราวเดียวสองคน big
a mist
คนที่มีสามีภรรยาคราวเดียวกันสองคน big a mous
คนที่มีสามีภรรยาคราวเดียวกันสองคน big a
my
บุคคลสำคัญ big buy, big-wig
ใจดี big-hearted
นก(คน) จำพวกเดียวกัน bird of feather
นักบิน birdman
คนนำข่าวร้ายมาบอก, คนเคราะห์ร้าย bird
of ill omen
มองมาจากเบื้องบน bird’s eye
บาดเจ็บ black and blue
ข้อเขียน, สิ่งพิมพ์ black and white
เวทมนต์กระทำชั่ว black art
แมลงสาป black-beetle
คนพาล black guard
สิวหัวดำ black head
ขู่เอาเงิน blackmail
จดหมายที่จ่าหน้าซองไม่ถูกต้อง blind
letter
เวลาใกล้ค่ำ blind man’s holiday
ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ block letters
การประหารชีวิตโดยตัดศีรษะ the block
แม่พิมพ์ทำด้วยไม้ wood-block
ฆาตรกรรมอย่างเลือดเย็น cold-blooded-murder
การปฏิวัติแบบไม่มีการนองเลือด bloodless-resolution
เงินค่าจ้างให้ฆ่าคน blood money
พระราชวงค์ blood royal
กระหายเลือด, โหดร้าย blood thirsty
นานๆครั้ง, ไม่ค่อยพบ, นานทีปีหน ones in
a blue-moron
ผู้ดี blue blood
รางวัลที่หนึ่ง blue ribbon
หญิงที่สนใจในวิชาการมาก blue-stocking
ทางเรือ blue-jacket
สั่งจอง, ล่วงหน้า book binder
ที่ใส่หนังสือ bookcase
นักเลงเล่นหนังสือเก่า book-hunter
คนขายตั๋ว booking-clerk
การทำบัญชี book keeping
นักศึกษา book – man
รวมหัวไม่ซื้อขายด้วย boycott
วัยเด็ก boyhood
ลูกชาย, บ๋อย, เหมือนเด็ก boyish
ลูกเสือ boyscout
นักเรียนหญิง bread-and-butter miss
หารายได้ให้พอกิน earn one’s bread
ทุบหม้อข้าว, ติดหม้อข้าว take a bread
out of one’s mouth
ฟัง, ไม่เป็นผล, หยุดลง break down
ปรากฏผลว่าเสมอกัน break even
พูดสอด, ดัน(ประตู) เข้ามา
break in
บุกรุกเข้าไปในบ้าน break into the house
อรุณรุ่ง break of day
ร้องอุทานออกมา break out
พื้นดินไม่เรียบ broken ground
การสิ้นคิด broken man
เศษอาหาร broken meat
นอนหลับ, ตื่น broken sleep
ถูกฝังทั้งเป็น buried alive
เลิกทะเลาะวิวาทบาดหมาง, คืนดีกัน bury
the hatchet
ลืม(เลิกคิด) สิ่งที่ล่วงไปแล้ว bury the
past
สุสาน burying-ground
โดยทุกวิถีทาง by all means
บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ลูกไม่มีพ่อ by
– blow
ไม่…ทีเดียว by no means
อ้อ! อีกประการหนึ่ง,
อนึ่ง by the way
เป็นนัย, เป็นเชิง by way of
อนาคต by – and – by
ล่วงไปแล้ว by gone
ชื่อสกุล, ชื่อเล่น by – name
ถนน, ช่องแคบหรือ ท่อที่เป็นทางผ่านรองจากถนนทางใหญ่
by – pass
ทางแยก by – path
ถนน, ซอย by – road, by – street
ทางแยก by way
ก้อนสบู่ cake of soap
ก้อนยาสูบ cake of tobacco
เนื้อปลาอัดแน่น fish – cake
ไปเยี่ยมที่บ้าน call at one’s house
ไปเยี่ยมเพื่อน call for a friend
ทวงหนี้ call in debts
ตาย called away
ได้เป็นทนายว่าความได้ called to the bar
จำ, ทบทวนความจำ call up
หมวกมีกระดิ่งที่ตลกใช้ cap and bells
ด้วยความอ่อนน้อม cap in hand
เปิดหมวกให้เข้า cap to him
พยายามจะเกี้ยว set one’s cap at
พกปืน carry a postal
บรรทุกผู้โดยสาร 50 คน passengers
ทำวันทยาวุธด้วยกระบี่ carry sword
ลงคะแนนเสียง cast a vote
ละทิ้ง, ทิ้ง cast a side
ทอดเต๋า cast dice
(สีหน้า) เศร้า cast – down
ก้มหน้ามองพื้น cast down one’s eyes
คราบงู cast of snake
มอง cast one’s eyes
ทำตัวเจ้าชู้กับ cast sheep at
คำนวณ, คิดทางได้ทางเสีย cast up
ทะเลาะกันเสมอ cat and dog life
นักย่องเบาตีนแมว cat burglar
ตาที่เห็นได้ในที่มืด cat – eyed
(ฝนตก) หนัก cats and dogs
ติดหวัดจาก catch a cold from
เห็นแวบหนึ่ง catch glimpse of
(กติกามวยปล้ำ) ทำได้ทำเอา catch as
catch can
ไฟลุก, เกิดเพลิง catch fire
สลักกุญแจ catch of the lock
กลั้นใจ, หยุดหายใจ catch one’s breath
จับตาดู catch one’s eyes
ไม่ทัน, (พูด) สอด Catch up
ออกอุบายตื้นๆ Catch with chaff
สะพานแขวน chain – bridge
โซ่ผูกเรือใหญ่ chain – cable
จดหมายลูกโซ่ chain – letter
ทิวเขา chain of mountains
นักสูบบุหรี่ม้วนต่อม้วน chain – smoker
เก้าอี้นอน chair – bed
คำร้องเรียนประธานว่าสมาชิกฝ่าฝืนระเบียบ chair
chair
ศาสตรจารย์ในวิชาคณิตศาสตร์ chair of
mathermatics
เหล็กยึดรางรถไฟ chair of runway
ยุติการประชุม leave the chair
เริ่มการประชุม take the chair
ผู้ประสบโชคลาภเป็นพิเศษ child of
fortunate
ทารกสงเคราะห์ child welfare
การคลอดบุตร child bearing
ภาระการคลอดบุตร child bed
การบังเกิดเด็ก child – birth
ข่ายดักสัตว์มีปีกชนิดมีเชือกกระตุก clap
– net
ลิ้นกระดิ่ง, ตุ้มระฆัง clap per
กันสาด clap board
กอดกัน clasp each other
สัมผัสมือกันด้วยอารมณ์ clasp hands
ประสานนิ้ว clasp one’s hands
กลัดกระดาษเข้าด้วยกัน clasp the papers
(อยู่) ในกำมือ in one’s clasp
มีสปริงพับได้ clasp – knife
ชั้นต่ำ (เลว) มากทีเดียว on class
บุคคลชั้นคหบดี หรือ รับการศึกษาดี
บัญชีเรียกชื่อ class book
ไม้ดีไม่มีตุ่มไม่มีตา clean timber
วจีสุจริต clean tongue
จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ clean up
ผิดอย่างโทนโท่ clean wrong
รู้ดีว่าตนไม่มีมลทิน clear conscience
กระแอม clear one’s throat
กำจัด, แก้เผ็ด, สะลายสิ้นไป clear off
เท(น้ำ) ให้หมด, เปลื้อง, ปลดเปลื้อง clear
out
ให้ลงแป้งให้แข็ง clear-starch
คลี่คลาย(ความลึกลับ) clear up
(จดหมาย, โทรเลข) ภาษาธรรมดาไม่ได้เข้ารหัส in
clear
ทางหนีปลอดแล้ว the coast is clear
สามวันเต็ม ๆ three clear day
ตกลงราคาตามที่ต่อรองกัน close a bargain
เพื่อนสนิท close friends
(ไม้) เนื้อละเอียดไม่มีรอยแตก close –
grained
(วัน) ใกล้เข้ามามาก close in
ตาย close one’s day
ชิดเท้า (ระวังตรง) close one’s feet
การแข่งขันชิงทุนการศึกษาที่ไม่เปิด close
scholarship
เห็นด้วย, ยอมตาย close with
ร้านที่ขายเฉพาะสมาชิก closed shop
แต่งกาย, สวมเสื้อผ้า clothe
แสดงสีหน้าด้วยการยิ้ม clothe face in
smiles
แสดงความคิดด้วยคำพูด clothe ideas in
words
เสื้อนอก coat
แกว่งเท้าหาเสี้ยน trail one’s coat
tails
กลับเข้าไปเข้ากับฝ่ายอื่น turn one’s
coat
(สวมเครื่องแบบสีแดง) เป็นทหารอังกฤษ wear
the red coat
เรื่องเหลวไหล cock and bull story
ทำหูผึ่ง cock one’s ears
มองเป็นเชิงรู้ cock one’s eyes
ทำจมูกย่นเป็นเชิงเยาะ cock one’s nose
เอียงหมวกไปข้าง cock one’s hat
ตัวสำคัญในโรงเรียน cock of the school
คำสำคัญในหมู่ cock of the walk
ไก่ป่า cock of the wood
นกกระจอกตัวผู้ cock – sparrow
เดือยไก่, ขั้วไฟก๊าซ cock – spur
นกปืนที่ง้างเต็มที่ at full cock
นกปืนที่ง้างไว้ครึ่ง at half cock
มา come
บังเกิด come across
มาตาม come after
รีบหน่อย come along
ผิดพลาด come amiss
ผ่านไปผ่านมา come and go
ถึง(หา,ค้น) come at
สามารถเข้าไปหาได้ come at able
ถอนตัว, ปลีกตัว come away
กลับมาสู่ความจำอีก come back
มาอยู่ต่อหน้า come before
มาอยู่ต่อหน้าศาล (ผู้พิพากษา) come
before
ได้รับ come by
สารภาพ come clean
ขยายแผ่ลงมาถึง, ลดทิฐิลง come down
ดุด่า, ทำโทษ come down upon
จ่าย come down with
มารับ(ความกรุณา) come for
ขอร้องสำเร็จประโยชน์ตน, เข้าถึง come
home to a personal
เสนอตน, แก้คำอุทธรณ์ come forward
เข้าบ้าน, ห้อง come in
ใช้ประโยชน์, บังเกิดประโยชน์ come in
useful
มีส่วนแบ่งใน, รับ come in for
รับการครอบครอง come into
เกิด, คอลดออกมา come into world
เกือบ(สอบตก, ล้มเหลว) come near being
เกือบทำ(ผิด, ความชั่ว) come near doing
สืบเนื่องจาก come of
บรรลุนิติภาวะ come of age
ถอนตัว, ปลีกตัว, สำเร็จ come off
หยุดทำหรือพูดอย่างนั้นต่อไป come off it
ได้รับผลด้วย(ความสำเร็จ, ความมีชัย) come
off with
ยังดำเนินต่อไป, ออกสู่เวที come on
(การสอบ) สำเร็จ, โผล่จาก, ลุล่วง come
out
เปล่ง(เสียง) come out with
มีชัย, เอาชนะได้ come over