การใช้ตารางมาช่วยในการจัดรูปแบบ ทำให้การทำสารบัญให้ตัวเลขตรงกันใน Microsoft Word รุ่นใดๆ กระทำได้ง่ายขึึ้น เพราะข้อมูลแต่ละส่วน อย่างเช่น เลขหน้า,หัวข้อ อยู่คนละช่องกัน ทำให้จัดระเบียบได้ง่ายนั่นเอง