เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ADVERB และ ADJECTIVE ที่มีรูปเหมือนกัน

ถาม : คำอะไรบ้างที่มีรูปเหมือนกันทั้งเป็น Adverb และ Adjective และเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เป็นอันไหนในประโยคนั้นๆ จงบอกมา ?

ตอบ : คำที่มีรูปศัพท์เหมือนกันทั้งที่ใช้เป็น Adverb และ Adjective ในภาษาอังกฤษที่พบเห็นบ่อยๆ ได้แก่คำต่อไปนี้คือ

Fast
เร็ว
First
ที่หนึ่ง
Fair
ยุติธรรม
Hard
หนัก
Deep
ลึก
Long
นาน, ยาว
Low
ต่ำ
High
สูง
Right
ถูก
Loud
ดัง
Wrong
ผิด
Straight
ตรง
Enough
พอ
short
สั้น
Late
สาย

เมื่อคำเหล่านี้มีรูปเหมือนกันทั้งที่ใช้เป็น Adverb และ Adjective จะรู้ได้อย่างไรว่า เป็นอันไหนนั้นให้ดูที่ตำแหน่งการวางในประโยค กล่าวคือ

ก. ถ้าวางไว้หน้านามหรือหลัง Verb to be ให้ถือว่าเป็น Adjective

ข. ถ้าวางไว้หลังกริยา (ทั่วไป) ให้ถือว่าเป็น Adverb
ดูตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้ประกอบนะครับอย่าพึ่งท้อใจว่ามันยาก ของกล้วยๆครับ อย่างนี้น่ะ เอ้าดู

เป็น Adjective
เป็น Adverb
This is a fast train.
นี้คือขบวนรถเร็ว
This train runs fast.
รถไฟขบวนนี้วิ่งเร็ว
He is a hard worker.
เขาเป็นคนทำงานหนัก
Sak works hard today.
วันนี้ศักดิ์ทำงานหนัก
She sings with a low voice.
เธอร้องด้วยเสียงต่ำ
Can you speak low?
คุณพูดเสียงต่ำๆ ได้ไหม?
Danai is the first boy.
ดนัยเป็นเด็กคนที่หนึ่ง
Danai must go first.
ดนัยจะต้องไปก่อน
This river is deep.
แม่น้ำสายนี้ลึก
This water runs deep.
น้ำนี้ไหลลึก
The plane flies over the high trees
เครื่องบินบินข้ามต้นไม้สูงๆได้
These birds can fly high.
นกเหล่านี้สามารถบินสูงได้
It is a wrong answer.
มันเป็นคำตอบที่ผิด
Please don’t do it wrong.
กรุณาอย่าทำผิด
This is a fair play.
นี้คือการเล่นอย่างยุติธรรม
They would better play fair.
พวกเขาควรเล่นอย่างยุติธรรมดีกว่า
It is a long way to the town.
มันเป็นระยะทางยาวเข้าสู่เมือง
My grandfather lives long.
ปู่ของผมมีชีวิตอยู่ยืนนาน
This answer is right.
คำตอบนี้ถูกต้อง
Can you spell it right?
คุณสามารถสะกดตัวถูกไหม?
She drove on the straight road.
หล่อนขับไปบนถนนสายตรง
Let him stand straight.
ให้เข้ายืนตัวตรงหน่อย
Boonsri is a short man.
บุญศรีเป็นคนเตี้ย
He stands short from her.
เขายืนอยู่ห่างจากเธอไม่มากนัก
Daeng was late for his class.
แดงมาเรียนหนังสือสาย
We come late today.
พวกเรามาสายวันนี้
The man shouted in a loud voice.
ชายคนนั้นตะโกนเสียงดัง
Don’t speak loud.
อย่างพูดดัง
He has no enough money to buy it.
เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อได้
She is good enough to be chosen.
หล่อนเป็นคนดีพอที่จะได้รับเลือกอยู่หรอก