Reschedule แปลว่า - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

Reschedule แปลว่า

reschedule   vt. จัดตารางเวลาใหม่ เปลี่ยนตารางใหม่ thumbnail 1 summary
reschedule  
vt. จัดตารางเวลาใหม่ เปลี่ยนตารางใหม่