gad around แปลว่า - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

gad around แปลว่า

gad around   phrv. ท่องไปทั่ว เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย syn. gad about; gallivant about thumbnail 1 summary
gad around  
phrv. ท่องไปทั่ว เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย syn. gad about; gallivant about