dab off แปลว่า - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

dab off แปลว่า

dab off   phrv. เช็ดออกเบาๆ thumbnail 1 summary
dab off  
phrv. เช็ดออกเบาๆ