หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 30 - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 30

รายได้, รายรับ Income, Revenue, Salary, Wage Income   หมายถึง รายได้ของแต่ละคน หรือ รายได้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการทำงาน หรือ จ... thumbnail 1 summary
รายได้, รายรับ
Income, Revenue, Salary, Wage
Income  หมายถึง รายได้ของแต่ละคน หรือ รายได้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการทำงาน หรือ จากการประกอบธุรกิจต่างๆ
เช่น
His father has a very high income in each year.
พ่อของเขามีรายได้สูงมากแต่ละปี

Revenue  หมายถึง รายได้หรือเงินที่เป็นรายรับของรัฐบาล (ภาษี)
เช่น
Government revenues fell dramatically.
รายได้ของรัฐบาลลดลงอย่างรวดเร็วSalary  เป็นคำนาม หมายถึง เงินเดือน
เช่น
My salary is 12,000 baht
เงินเดือนของฉันคือ 12,000 บาท

Wage  เป็นคำนาม หมายถึง เงินที่ได้จากการจ้างงาน
เช่น
The small shops pay very low wages.
ร้านค้าเล็กๆ จ่ายค่าจ้างต่ำมาก ๆ