หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 23 - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 23

เตือน  Warn  หมายถึง  "เตือนให้ทราบถึงข่าวร้าย หรือ ภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ก็จะได้หาทางป้องกันหรือระมัดระวังเ... thumbnail 1 summary
เตือน 
Warn  หมายถึง  "เตือนให้ทราบถึงข่าวร้าย หรือ ภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ก็จะได้หาทางป้องกันหรือระมัดระวังเอาไว้ก่อน" เช่น
The least I can do now is to warn them that there is a danger there.
อย่างน้อยที่สุดที่ผมสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือเตือนพวกเขาให้ทราบว่าที่นั่นมีอันตราย

Remind  หมายถึง  "เตือน หรือ สะกิดความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ ให้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง" เช่น
He reminded me of my best friend.
เขาเตือนให้ผมนึกถึงเพื่อนที่ดีที่สุดของผม

My secretary reminded me about this morning appointment.
เลขาฯ ของฉันเตือนเกี่ยวกับการนัดหมายเช้านี้