คำศัพท์สัตว์ หมวด ปลาน้ำจืด


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ปลาน้ำจืด
ปลากดเหลือง
Yellow mystus
ปลากระดี่นาง
Moonlight gourami
ปลากระดี่หม้อ
Three-spot gourami
ปลากระทิง
Sping eel
ปลากระเบนน้ำจืด
Freshwater stingray
ปลากระสง
Blotched snake-head fish
ปลากระโห้
Siamese giant carp
ปลากราย
Spotted featherback
กริมข้างลาย, กัดป่า
Striped croaking gourami
ปลากัด, ปลากัดจีน
Siamese fighting fish, betta
ปลาก้างพระร่วง
Glass sheatfish
ปลาแก้มช้ำ
Orange-cheeked barb
ปลาเข็ม
Half-beak, wresting half-beak
ปลาเข็มแม่น้ำ, ปลากระทุงเหวเมือง, ปลากระทุงเหว
Freshwater garfish, round-tail garfish
ปลาคางเบือน, เบี้ยว
Twisted-jaw sheatfish
ปลาเค้า
Great white sheatfish
ปลาจิ้มฟันจระเข้
Common freshwater-pipefish
ปลาช่อน
Striped snake-head fish
ปลาชะโด
Giant snake-head fish
ปลาซิวควายข้างเงิน, ปลาซิวควาย
Silver rasbora
ปลาดุกด้าน, ปลาดุก
Batrachian walking catfish
ปลาดุกอุย
Gunther’s walking catfish
ปลาตะพัด
Malayan bonytonque
ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียน
Common silver barb
ปลาตูหนา, ปลาสะแงะ, ปลาไหลหูดำ
True eel
ปลาทอง
Gold fish
ปลาเทพา
Chao Phraya giant catfish
ปลาเทโพ
Black ear catfish
ปลานวลจันทร์น้ำจืด
Small scale mud carp
ปลานิล
Nile tilapia
เนื้ออ่อน
Whisker sheatfish
ปลาไน
Common carp
ปลาบึก
Mekong giant catfish
ปลาบู่
Goby
ปลาปักเป้าเขียวจุด
Green blowfish
ปลาแป้น
Siamese glassfish
ปลายี่สก
Jullien’s golden price carp
ปลาแรด, ปลาเม่น, ปลามิ่น
Giant gourami
ปลาลิ้นควาย, ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
River sole
ปลาลิ้นหมา, ปลายอดม่วงน้ำจืด
Freshwater tonguefish
ปลาสลิด
Snake skin gourami
ปลาสวาย
Striped catfish
ปลาเสือตอ
Siamese tiger fish
ปลาเสือพ่นน้ำ
Common archer fish
ปลาหมอตาล
Temminck’s kissing gourami
ปลาหมอเทศ
Java tilapia
ปลาหมอไทย
Common climbing perch
ปลาหัวตะกั่ว
Blue panchax
ปลาไหล, ปลาไหลนา
Swamp eel


สุ่มบทความภาษาอังกฤษจากบทความทั้งหมด