Past Subjunctive - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

Past Subjunctive

Past Subjunctive Pas Subjunctive คืออะไร Past Subjunctive คือ “การใช้กริยาช่องที่ 2 กับประโยคที่ไปเรียงตามหลังกลุ่มคำหรือหลังข้อความต่อไป... thumbnail 1 summary
Past Subjunctive

Pas Subjunctive คืออะไร

Past Subjunctive
คือ “การใช้กริยาช่องที่ 2 กับประโยคที่ไปเรียงตามหลังกลุ่มคำหรือหลังข้อความต่อไปนี้คือ

it’s time + ประธาน + กริยาช่อง 2 ถึงเวลาแล้วที่.......

it’s hight time + ประธาน + กริยาช่อง 2 ถึงเวลาพอดีแล้วที่.......

It’s hight noon + ประธาน + กริยาช่อง 2 ถึงกำหนดเต็มที่แล้วที่.......

ประธาน + would rather + ประธาน + กริยาช่อง 2 ........อยากจะให้เป็นว่า.......


เช่น

It is time the children went to bed.

ได้เวลาที่เด็กๆ จะเข้านอนแล้ว

It’s time the guests went back.

ถึงเวลาที่แขกจะกลับแล้ว

It’s high time we began to work.

ได้เวลาแล้วที่เราจะเริ่มทำงาน

It’s high noon they signed the contract.

ถึงกำหนดเวลาแล้วที่เขาจะได้เซ็นสัญญา

I would rather you went to the party.

ผมอยากจะให้คุณไปในงานนั้น

He would rather his friends came here.

เขาอยากจะให้เพื่อนของเขามาที่นี่

(กริยาในประโยคที่ตามหลังกลุ่มคำหรือข้อความข้างหน้านั้น จะต้องใช้ Past Subjunctive คือ กริยาช่อง 2 เสมอ แต่ความหมายของเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน)

อนึ่งถ้าเราไม่ต้องการใช้ Past Subjunctive ตามรูปประโยคดังกล่าวมานี้ เราจะใช้รูปประโยคต่อไปนี้แทนก็ได้คือ


It is time + for someone + to-infinitive


เช่น

It is time for children to go bed.

It is high time for us to begin to work.

It is high noon for them to sign the contract.

It it time for her to be married.