แบบฝึกหัด Participle - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แบบฝึกหัด Participle

แบบฝึกหัด Participle 1 Choose the best answer for each of the following sentences. 1. The teacher watched us……………….football in front of th... thumbnail 1 summary
แบบฝึกหัด Participle 1

Choose the best answer for each of the following sentences.

1. The teacher watched us……………….football in front of the school.

a. played

b. have played

c. playing

d. be played

2. The………………………..baby is the first son of his family. He is only six months.

a. to sleep

b. sleeping

c. sleeps

d. slept

3. The car……………………..in Japan is cheaper than in Thailand.

a. buying

b. bought

c. is buying

d. is bought

4. ………………along the street yesterday, he saw an accident.

a. walking

b. To walk

c. walks

d. have walked

5. ………………..in London, they continued to see the Thames.

a. To arrive

b. Have arrived

c. Having arrived

d. Arriving

6. is there a cat………………under the table in the house?

a. sleeping

b. to sleep

c. is sleeping

d. sleeps

7. While…………………I don’t like to be interrupted.

a. to work

b. working

c. have worked

d. worked

8. The policeman found the……………..buffalo last week.

a. to be stolen

b. stealing

c. stolen

d. steal

เฉลยแบบฝึกหัด Participle 1

1. C

2. B

3. B

4. A

5. C

6. A

7. B

8. C

แบบฝึกหัด Participle 2

In the following sentence say whether each of the black-printed words is Participle or Gerund.

1. Hearing the noise outside, the baby woke up………………………..

2. Speaking English is easier than writing……………….

3. She has been washing clothes for two hours………………….

4. That old man has a walking stick in his right hand……………………

5. They go swimming every Sunday, but dislike fishing…………………

6. He began by explaining the meaning of certain words…………………..

7. He began by explaining the meaning of certain words………………………

8. The girl who is dancing is a student of dancing………………………………

9. The sport, hunting wild animals, is very dangerous……………………………

10. The standing boy is afraid of the running dog………………………………..

เฉลยแบบฝึกหัด Participle 2

1. hearing เป็น participle

2. speaking, writing เป็น gerund

3. washing เป็น participle

4. walking เป็น gerund

5. swimming, fishing เป็น gerund

6. dancing เป็น gerund

7. explaining เป็น gerund

8. dancing ตัวแรกเป็น participle ส่วนตัวหลังเป็น gerund

9. hunting เป็น gerund

10. standing, running เป็น Participle