การใช้ of which ในประโยค Adjective Clause - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การใช้ of which ในประโยค Adjective Clause

การใช้ of which ในประโยค Adjective Clause of which แปลว่า “ซึ่ง.....ของ......” เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของใช้กับสัตว์และสิ่งของเท่านั้น (Ani... thumbnail 1 summary
การใช้ of which ในประโยค Adjective Clause

of which แปลว่า “ซึ่ง.....ของ......” เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของใช้กับสัตว์และสิ่งของเท่านั้น (Animals and things) เวลาพูดหรือเขียน จะวางไว้หน้าหรือหลังนามที่มันไปประกอบได้ทั้งนั้นเช่น

The tree of which the leaves are yellow is dying.

หรือ The tree the leaves of which are yellow is dying.

ต้นไม้ซึ่งใบของมันเป็นสีเหลือง (แสดงว่า) กำลังจะตาย

The table of which the leg is broken is mine.
หรือ The table the leg of which is broken is mine.
โต๊ะซึ่งขาของมันหักนั้นเป็น (โต๊ะ) ของผม

หมายเหตุ : คำแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับบุคคล (Person) ในประโยค Adjective Clause ใช้ Whose และให้เรียงไว้หน้านามที่มันไปแสดงความเป็นเจ้าของเสมอ เช่น

The woman whose house was burnt by the fire is very poor.

หญิงผู้ซึ่งบ้านของเธอถูกไฟไหม้น่าสงสารมาก