รูป ing และ ed ของกริยาที่มีความหมายว่า ทำให้..... - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

รูป ing และ ed ของกริยาที่มีความหมายว่า ทำให้.....

รูป ing และ ed ของกริยาที่มีความหมายว่า “ทำให้.....” มีกริยาอยู่จำพวกหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะทำความสับสนยุ่งยากให้กับผู้เรียนเราอยู่พอสมควร... thumbnail 1 summary

รูป ing และ ed ของกริยาที่มีความหมายว่า “ทำให้.....”

มีกริยาอยู่จำพวกหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะทำความสับสนยุ่งยากให้กับผู้เรียนเราอยู่พอสมควร นั่นก็คือว่ากริยาจำพวกที่ว่า (ทำให้......) นี้ เมื่อเป็นรูปเดิม (คือไม่ต้องเติม ing, ed) จะใช้อย่างไร และเมื่อเติม ing หรือ ed แล้วจะใช้อย่างไร ความยุ่งยากเหล่านี้ขจัดปัดเป่าทิ้งได้ หากหยุดกิจอื่นไว้แล้วใส่ใจมาทางนี้สักนิด

ก่อนอื่นต้องมารู้จักไว้เสียก่อนว่า กริยาที่มีความหมายหรือเปล่าว่า “ทำให้......” นั้นได้แก่กริยาตัวไหนบ้าง ? ได้แก่ กริยาต่อไปนี้
Interest
ทำให้สนใจ
Amuse
ทำให้เข้มข้น
Please
ทำให้พอใจ
Annoy
ทำให้รำคาญ
Bore
ทำให้เบื่อ
Tire
ทำให้เหน็ดเหนื่อย
Satisfy
ทำให้พอใจ
Astonish
ทำให้ตกใจ
Frighten
 ทำให้ตกใจ
Excite
ทำให้ตื่นเต้น
Confuse
ทำให้สับสน
Surprise
ทำให้ประหลาดใจ
Disappoint
ทำให้ผิดหวัง
Amaze
ทำให้ตะลึง
Delight
ทำให้ยินดี
Exhaust
ทำให้หมดแรง
Fascinate
ทำให้หลงใหล
Charm
ทำให้หลง
Convince
ทำให้เชื่อ
Tempt
ทำให้หลงใหล, ล่อใจ
Embarrass
ทำให้ขวยเขิน
Increase
ทำให้เพิ่มขึ้น
Improve
ทำให้ดีขึ้น
Absorb
ทำให้หมกหมุ่น
Soothe
ทำให้ระงับ, สงบ
Entertain
ทำให้เพลิดเพลิน
Puzzle
ทำให้งง
Disturb
ทำให้รำคาญ
Thrill
ทำให้ตื่นเต้น
Upset
ทำให้เสีย
Irritate
ทำให้ระคายเคือง11) ถ้าใช้รูปเดิม (Subject + Verb + Object) มีความหมายว่า “ทำให้” คือตัวประธานเป็นผู้ทำให้เกิดอาการนั้นๆ ขึ้นแก่ผู้อื่น เช่น

These pictures interest the foreigners.

ภาพเหล่านี้ทำให้ชาวต่างประเทศสนใจ

His words disappointed me yesterday.

เมื่อวานนี้คำพูดของเขาทำให้ผมผิดหวัง

I am sure it will confuse you.

ผมแน่ใจว่ามันจะทำให้คุณสับสน

Her beauty charmed me five years ago.

ความสวยงามของหล่อนทำให้ผมหลงใหลเมื่อ 5 ปีมาแล้ว

This news frightens us a lot.

ข่าวนี้ทำให้เราตกใจมาก

2)ถ้าใช้รูป “เติม ing” (Subject + Verb to be + Verb (ทำให้) เติม ing, หรือ verb (ทำให้) เติม ing + noun) มีความหมายว่า “น่า.....” หรือ “ซึ่ง.........” (ในกรณีนี้ถูกนำมาใช้ เช่น คุณศัพท์ จะวางไว้หลัง Verb to be หรือ หน้านามก็ได้) เช่น

This book is interesting.

หนังสือนี้น่าสนใจ

(อย่าได้เข้าใจว่า “หนังสือนี้กำลังสนใจ” นะครับ)

I do not like exciting stories.

ผมไม่ชอบเรื่องตื่นเต้น

(อย่าได้แปลว่า “......เรื่องกำลังตื่นเต้น”)

Her beauty is tempting.

ความงามของหล่อนน่าหลงใหล

(อย่าแปลว่า “ความงามของหล่อนกำลังหลงใหล”)

My work is boring.

งานของผมน่าเบื่อหน่าย

it is surprising to know that he was dead.

มันน่าประหลาดใจ (จริงๆ) ที่ได้ทราบว่าเขาตายเสียแล้ว

(อย่าแปลว่า “มันกำลังประหลาดใจ........”)

3)ถ้าใช้รูปเติม ed แล้ววางตามหลัง Verb to be (มีลักษณะเป็น Possive Voice) มีความหมายว่า ประธานเป็นผู้เกิดความรู้สึกนั้นๆ ขึ้นมา (Subject + Verb to be + Verb (ทำให้) เติม ed) เช่น

I am interested in that film.

ผมสนใจภาพยนตร์เรื่องนั้น

They are confused.

พวกเขาสับสน

He was very tired.

เขาเบื่อหน่ายมาก

She is frightened.

หล่อนตกใจ

My mother is amazed.

แม่ของผมตกตะลึง

We are disappointed to go abroad.

พวกเราผิดหวังที่จะไปต่างประเทศ

She is interested in French

หล่อนสนใจภาษาฝรั่งเศส

They were very pleased to stay here.

พวกเขาดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่

I was amazed to know his death.

ผมตกตะลึงที่ได้ทราบการตายของเขา

อนึ่งเพื่อความสะดวกในกาจำ ควรจัดกริยาเป็นกลุ่มๆ ดังนี้
รูปเติม (ทำให้....)
เติม ing (น่า.....)
เติม ed (ตัดคำว่า “ทำให้” ออก)
Interest ทำให้สนใจ
Interesting น่าสนใจ
Interested สนใจ
Please ทำให้พอใจ
Pleasing น่าพอใจ
Pleased พอใจ     
Tire ทำให้เหนื่อย
Tiring น่าเหนื่อย
Tired เหนื่อย
Delight ทำให้ยินดี
Delighting น่ายินดี
Delighted ยินดี
Convince ทำให้เชื่อ
Convincing น่าเชื่อ
Convinced เชื่อ
Confuse ทำให้สบสน
Confusing น่าสับสน
Confused สับสน


แบบฝึกหัด

Choose the correct word in parentheses for each of the following sentences
.

1. Your master’s words (disappointed, were disappointing) you.

2. This is an (interests, interesting, interested)book.

3. This film (bored, was boring) me a lot.

4. This experiment (interest, is interesting) all science students. it is an (interested, interesting) experiment.

5. The long walk from the station (is exhausting, exhausts) us. It is an (exhausted, exhausting) walk.

6. The change of schedule (was confusing, confused) the passengers.

7. It is (surprising, surprised) to have known the evil deeds of this.

8. This news (delighted, was delighting) us very much. it was a (delighted, delighting) news.

9. The thunder of the last night (frightened, was frightened, was frightening) my children.

10. Paul’s courage (was astonished, was astonishing, astonished) us.

เฉลยแบบฝึกหัด

1. disappointed

2. interesting

3. bored

4. interests, interesting

5. exhausts, exhausting

6. confused

7. surprising

8. delighted, delighting

9. frightened

10. astonished