เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้ if และ Whether ใน Indirect Question - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้ if และ Whether ใน Indirect Question

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้ if และ Whether ใน Indirect Question if และ Whether มีความหมายเท่าเทียมกันและในประโยคทั่วๆไปที่เป็น Indirect ... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้ if และ Whether ใน Indirect Question

if และ Whether มีความหมายเท่าเทียมกันและในประโยคทั่วๆไปที่เป็น Indirect Question (คำถามโดยอ้อม) เช่น

Anne asked me if I had seen the White House.

= Anne asked me whether I had seen the White House.

แอนถามผมว่า ผมได้เห็นทำเนียบขาวแล้วหรือยัง

The teacher asked me if I had finished my exercises.

= The teacher asked me whether I had finished my exercises.

ครูถามผมว่า ผมทำแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังอย่างไรก็ตาม whether นั้นนิยมใช้เมื่อผู้พูดมีความเห็นเป็น 2 ทางคือ ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในการนี้ whether จึงมักใช้ โดยมี or หรือ or not อยู่หลังเสมอ เช่น

1. I don’t know whether I should go away or stay here.

ผมก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปหรือจะพักอยู่ที่นี่ดี

2. She asked me whether I would rather study English or French

หล่อนถามผมว่า ผมควรจะเรียนภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสดี

3. I don’t know whether he comes or not.
ผมไม่ทราบว่า เขาจะมาหรือไม่

อนึ่ง or หรือ or not บางครั้งจะละไว้เสียในฐานเข้าใจแล้วก็ได้เช่น
I am doubtful whether I can stay with him (or not).

ผมสงสัยว่า ผมจะอยู่กับเขาได้หรือไม่

Ask him whether he can come alone (or not).

ถามเขาดูซิว่า เขาจะมาคนเดียวได้หรือไม่

ข้อสังเกต : ในกรณีต่อไปนี้ ให้ใช้เฉพาะ whether เท่านั้น จะใช้ if ไม่ได้โดยเด็ดขาด นั่นคือ
(1) เมื่อกลับประโยคโดยเอากริยานำไปไว้ข้างหลัง (คือเอา Indirect Question นำหน้าประโยคนำ) กรณีนี้ใช้เฉพาะ Whether เท่านั้น เช่น
Whether this is true or not, I cannot say.

เรื่องนี้จริงหรือเปล่า ผมพูดไม่ได้

(อย่าใช้ : If this is true or not, I cannot say.)

Whether he did it or not, I couldn’t believe.

เขาได้ทำมันหรือไม่ ผมไม่สามารถเชื่อได้

(อย่าใช้ : If he did it or not, I couldn’t believe.)

(2) จะใช้ If ไม่ได้ ให้ใช้เฉพาะ whether เท่านั้น ถ้าไปวางไว้หน้า Infinitive เช่น
My brother hasn’t decided whether to sail or fly to England.

น้องชายของผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะไปประเทศอังกฤษทางเรือหรือทางเครื่องบิน

I haven’t known whether to stay here or go away.

ผมยังไม่ทราบเลยว่าจะพักอยู่ที่นี่หรือจะไปที่อื่น

(อย่าใช้ : I haven’t known if to stay here or go away.)