If Sentence and Subjunctive - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

If Sentence and Subjunctive

If Sentence and Subjunctive ถาม : If-sentence คือ ประโยคอะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง จงบอกมาให้ละเอียด ตอบ : If-sentence คือ “ประโยคเ... thumbnail 1 summary

If Sentence and Subjunctive

ถาม : If-sentence คือ ประโยคอะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง จงบอกมาให้ละเอียด

ตอบ : If-sentence คือ “ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) หมายถึง ประโยคที่ผู้พูดสมมติหรือคาดการณ์ขึ้นมาว่า ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นตามมา” เรียกข้อความที่มีลักษณะเช่นนี้แหละว่าเป็น “If-sentence หรือ Conditional Sentence” ในภาษาอังกฤษแบ่งประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) ออกเป็น 4 พวกใหญ่ๆ คือ

1. เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ (Real Conditions)

2. เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Conditions)

3. เงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้ (Possible Conditions)

4. เงื่อนไขซึ่งตรงกันข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว (Unreal Conditions)


ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า ประโยคเงื่อนไขนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน (2 clauses) นั่นคือ ส่วนที่อยู่หลัง if เรียกว่า if-clause และ ส่วนที่เหลือเรียกว่า Main clause หรือ Principal clause (คือ ประโยคใหญ่หรือประโยคหลัก) เช่น

If-Clause
Main Clause
If water boils.
ถ้าน้ำเดือด
It will change into steam.
มันก็จะกลายเป็นไอ
If it rains,
ถ้าฝนตก
I shall stay at home.
ฉันก็จะอยู่บ้าน
If there is no air,
ถ้าไม่มีอากาศ
We shall die.
เราก็จะตาย


ประโยคจากตาราง จะเห็นว่า ประกอบด้วย Clause 2 Clause หรือ 2 ส่วนเสมอและให้สังเกตด้วยว่า ถ้าคำเชื่อมคือ if อยู่ต้นประโยค เมื่อจบข้อความที่เป็นส่วนของมันต้องมี comma เช่น

I shall stay at home if it rains.

= if it rains, I shall stay at home.

He would be in time if he hurried.

= if he hurried, he would be in time.