หน้าที่ของ Gerundial Phrase - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หน้าที่ของ Gerundial Phrase

หน้าที่ของ Gerundial Phrase ถาม : Gerundial Phrase ทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง ? ตอบ : Gerundial Phrase ทำหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ 1)ใช้ทำ... thumbnail 1 summary
หน้าที่ของ Gerundial Phrase

ถาม : Gerundial Phrase ทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง ?

ตอบ : Gerundial Phrase ทำหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1)ใช้ทำหน้าที่เป็น Subject ในประโยคได้ เช่น
Her cleaning the wall every day is not necessary.

การทำความสะอาดฝาผนังของหล่อนทุกๆวัน เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น

Swimming every day is a good exercise.

การว่ายน้ำทุกวันเป็นการออกกำลังกายที่ดี

(her cleaning the wall every day และ swimming every day เป็น gerundial phrase ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค)

2)ใช้ทำหน้าที่เป็น Object of a Verb ในประเทศได้ เช่น
My father appreciated my speaking English.

คุณพ่อของผมมีความชื่นชมยินดีกับการพูดภาษาอังกฤษของผม

(my speaking English เป็น gerundial phrase ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาในประโยค)

He likes walking in the morning every day.

เขาชอบเดินไปตอนเช้าทุกๆวัน

(walking in………..เป็น gerundial phrase ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา likes ในประโยค)

3)ใช้ทำหน้าที่เป็น Object of Preposition ในประโยคได้ เช่น
She is interested in dancing every night.
หล่อนสนใจเต้นรำทุกๆคืน

(dancing every night เป็น gerundial phrase ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุรพบท in)

I was accused of stealing her diamond last night.

ผมถูกกล่าวหาว่าไปขโมยเพชรของหล่อนเมือคืนนี้

(stealing her diamond……………เป็น gerundial phrase ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุรพบท of)

4)ใช้ทำหน้าที่เป็น Complement ของกริยาในประโยคได้ เช่น

What she wants is living with her husband in a foreign country.

สิ่งที่หล่อนต้องการคือการอยู่กับสามีในต่างประเทศ

What my father insists on is my going to school every day.

สิ่งที่คุณพ่อของผมคะยั้นคะยอก็คือ การไปโรงเรียนของผมทุกๆวัน

(living with…………และ my going to………เป็น gerundial phrase ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ (complement) ของกริยา is)

5)ใช้ทำหน้าที่เป็น Appositive (คือเป็นนามซ้อนให้กับนามที่อยู่ข้างหน้า) ได้เช่น
My father wants to get one thing, my going to school every day.

คุณพ่อของผมอยากได้สิ่งหนึ่งคือ การไปโรงเรียนทุกวันของผม

(my going to school every day เป็น gerundial phrase ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนของ thing ที่อยู่ข้างหน้า)

4.) Infinitive Phrase (วลีขึ้นต้นด้วยกริยามี to นำหน้า)

ได้แก่ phrase ที่ขึ้นต้นกลุ่มคำด้วย Infinitive (คือกริยาช่อง 1 มี to นำหน้า) ซึ่งแบ่งตามรูปแบบที่ปรากฏทางไวยากรณ์ภาษาได้ตามตารางดังนี้


Simple
Continuous
Passive
General Form
Perfect Form
To speak
to have spoken

To be speaking
to have been speaking
To be spoken
to have been spoken