แบบฝึกหัด gerund - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แบบฝึกหัด gerund

แบบฝึกหัด เรื่อง Gerund หลังจากที่ศึกษาเรื่อง Gerund มาจนเวียนหัวกันไปแล้ว เรามาทำ แบบฝึกหัด Gerund กันบ้าง หากว่าแม่นยำกฎต่างๆแล้วรับรอ... thumbnail 1 summary
แบบฝึกหัด เรื่อง Gerund

หลังจากที่ศึกษาเรื่อง Gerund มาจนเวียนหัวกันไปแล้ว เรามาทำ แบบฝึกหัด Gerund กันบ้าง หากว่าแม่นยำกฎต่างๆแล้วรับรองว่าทำได้แน่นอน สำหรับใครที่ยังไม่แม่น ขอให้อ่านเรื่อง Gerund สัก 10 20 รอบก่อน หรือไม่ก็อ่านจนคิดว่า แหม เรานี่แม่น ไม่มีพลาด มาประลองฝีมือกันด้วย แบบฝึกหัด Gerund ได้เลย...

Choose the best answer for each of the following sentences.

1. My friend persuaded me………………………a little longer, because he didn’t finish…………

a. wait-writing

b. waiting-writing

c. to wait-to write

d. to wait-writing

2. A lot of people are looking forward…………….their Prime Minister.
a. to seeing

b. to see

c. seeing

d. see

3. I am used…………………..breakfast at eight o’clock every day.
a. having

b. to have

c. to having

d. have

4. An instructor is coming……………………….us how…………..the tools.
a. showing-using

b. to show-to use

c. to showing-to using

d. show-use

5. They escaped by…………..down ropes made of blankets.

a. slide

b. to slide

c. sliding

d. slided

6. Would you mind………………your pet snake somewhere else?

a. put

b. to put

c. to putting

d. putting

7. As soon as they heard Mr. Johnson…………..here, Bill and Jane were keen………him.

a. coming-to meet

b. to come-to meet

c. coming-meeting

d. to come-meeting

8. if I have enough money, I’ll consider………….that house.

a. to buy

b. buy

c. to buying

d. buying

9. She denied…………..that to me, because she hated it very much.

a. say

b. to say

c. saying

d. to saying

10. I am sorry that I missed…………….her at the party last night.

a. seeing

b. to see

c. to seeing

d. seen

เฉลยแบบฝึกหัด

1. d

2. a

3. c

4. b

5. c

6. d

7. a

8. d

9. c

10. a