เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund Gerund คือ กริยาช่อง 1 เติม ing แล้วนำมาใช้ในความหมายเป็นครึ่งกริยาครึ่งนามดังนั้นจึงเรียกง่ายๆว่า “กริยาน... thumbnail 1 summary

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund
Gerund คือ กริยาช่อง 1 เติม ing แล้วนำมาใช้ในความหมายเป็นครึ่งกริยาครึ่งนามดังนั้นจึงเรียกง่ายๆว่า “กริยานาม” เพื่อให้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษว่า “Verbal Noun” ได้แก่ going, coming, working, sleeping, writing, etc. เป็นต้น

Gerund เมื่อนำไปพูดหรือเขียนมีวิธีใช้ดังต่อไปนี้

1)ใช้เป็นประธาน (Subject) ของกริยาในประโยคได้ เช่น
Sleeping is necessary to health.

การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ

Working in this condition is pleasure.

การทำงานในสภาพเช่นนี้เป็นสิ่งที่สนุกสนาน

Swimming is a good exercise.

การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี

(sleeping, working และ swimming เป็น gerund มาทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาในประโยค)

2)เป็นกรรม (Object) ของกริยาได้ เช่น


We enjoyed seeing that film.

เราสนุกสนานกับการดูภาพยนตร์เรื่องนั้น

My sister likes dancing.

น้องสาวของฉันชอบการเต้นรำ

Would you mind opening the window?

เปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมครับ ?

(seeing, dancing และ opening เป็นกรรมของกริยาตัวหน้า)

3)เป็นกรรมของบุรพบท (Object of Preposition) ได้ เช่น
I am very fond of singing.

ผมชอบร้องเพลง

He began by explaining the meaning of certain words.

เขาเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของคำบางคำ

She is interested in collecting stamps.

หล่อนสนใจการสะสมแสตมป์

(Singing, explaining และ collecting เป็นกรรมของบุรพบท)

4)เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา (Complement) ได้ (ส่วนมากจะตามหลัง Verb to be มีสำเนียงแปลว่า “การ” ไม่ใช่ “กำลัง”) เช่น


The only thing that interests her is dancing.

สิ่งเดียวที่ทำให้เธอสนใจคือการเต้นรำ

My hobby is collecting stamps.

งานอดิเรกของผมคือการสะสมแสตมป์

His routine work is teaching “grammar”

งานประจำวันของเขาคือการสอนหลังไวยากรณ์

(dancing, collecting และ teaching เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา is)

5)ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนนามตัวอื่นได้ (In Apposition of a noun) เช่น


I am very tired of my routine work, teaching Thai.

ผมเบื่องานประจำคือการสอนภาษาไทย

The sport, hunting wild animals, is very dangerous.

กีฬาล่าสัตว์ป่ามีอันตรายมาก

His constant habit, coming late to class, always makes the teacher angry.

นิสัยประจำของเขาที่มาเรียนสายนั้นมักจะทำให้ครูโกรธเอาเสมอ

(teaching, hunting และ coming ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนของนามที่อยู่หน้า)

6)ใช้คำ gerund ตามหลังกริยา go (=go + gerund) มีความหมายว่า “ไปเล่นเพื่อให้มีความสนุกเพลิดเพลิน” เช่น


I go skating (เล่นสเก็ต)

Swimming (ว่ายน้ำ)

Shopping (จ่ายตลาด)

fishing (ตกปลา)

climbing (เป็นเขา)

skiing (เล่นสกี)

riding (ขี่รถ)

sailing (แจวเรือ)

เช่น


We often go fishing.

เราไปตกปลาเสมอ

หมายเหตุ come + gerund มีความหมายเป็นเชื้อเชิญ, ชักชวน เช่น

Come dancing with us, please.

มาเต้นรำกับเราซิครับ

7)ใช้คำ gerund ประกอบหน้านามคล้ายกับเป็นคุณศัพท์ก็ได้ แต่ในกรณีนี้ระหว่าง gerund กับนามที่ตามหลังมักนิยมใช้ hyphen (คือ -) มาคั่นไว้เสมอ เช่น


A walking-stick
ไม้เท้า
A swimming-pool
สระว่ายน้ำ
A knitting-needle
เข็มถัก
A reading-room
ห้องอ่านหนังสือ
A dancing-teacher
ครูสอนเต้นรำ
เช่น

My grandfather always uses a walking-stick when he goes somewhere.

ปู่ของผมใช้ไม้เท้าเสมอเมื่อท่านจะไปที่ไหน

There are two reading-rooms in our school.

มีห้องอ่านหนังสือ 2 ห้องในโรงเรียนของเรา

8)คำ gerund อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive) ประกอบข้างหน้าได้ เช่น

It was no use your telling me not to worry.

ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะบอกให้ผมไม่วิตกกังวล

We appreciated on your coming.

เราขอแสดงความยินดีต่อการมาของท่าน

Prawit was chosen because of his being a fully qualified engineer.

หมายเหตุ : การใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของประกอบข้างหน้า gerund นั้นโดยปกติจะใช้ก็ต่อ เมื่อ gerund นั้นเป็นประธานเท่านั้น เช่น

Your being right doesn’t necessarily mean my being wrong.

การที่คุณถูกไม่จำเป็นจะต้องหมายความว่าผมผิด (เสมอไป)

I am sure your working should be praised.

ผมเชื่อว่า การทำงานของคุณควรจะได้รับการยกย่อง

อนึ่ง หลังคำกริยาต่อไปนี้ นิยมใช้ Possessive + gerund (คือ “คำแสดงความเป็นเจ้าของ + กริยาเติม ing” เสมอ ได้แก่

=delay + possessive + Verb ing (ชักช้า, ประวิงเวลา) เช่น


You should not delay your sending of the application form

คุณไม่ควรจะชักช้าการส่งใบสมัครของคุณ

=deny + possessive + Verb ing (ปฏิเสธ) เช่น


Peter doesn’t deny his breaking of the agreement.

ปีเตอร์มิได้ปฏิเสธการที่เขาทำลายข้อตกลง

= postpone + possessive + Verb ing (เลื่อนเวลา) เช่น


I had to postpone my writing to him to a later date.

ผมจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเขียน (จดหมาย) หาเขาไปวันหลัง

9)ใช้คำ gerund สำหรับข้อความที่เป็น การห้าม, กฎระเบียบ, ข้อบังคับ หรือข้อห้ามที่มิให้กระทำ (Prohibitions) เช่น

No parking (= Parking is prohibited
ห้ามจอดรถ
No smoking (= Smoking is prohibited)
ห้ามสูบบุหรี่
No spitting (= Spitting is prohibited)
ห้ามบ้วนน้ำลาย10) กลุ่มคำ it needs, it requires, it wants ซึ่งคำว่า “it” ในที่นี้หมายถึง “สิ่งของ” นั้น ปกติจะตามด้วย gerund เสมอ แต่บางครั้งจะตามด้วยรูป Passive Infinitive ก็ได้ (แต่นิยมใช้ gerund มากกว่า) เช่น


My hair needs cutting.

(= it needs to be cut.)

ผมของฉันต้องการตัด

This machine needs cleaning.

(= It needs to be cleaned.)

เครื่องจักรนี้จำเป็นต้องทำความสะอาด