กริยาที่ตามด้วย Gerund มีความหมายแตกต่างจากที่ตามด้วย Infinitive - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

กริยาที่ตามด้วย Gerund มีความหมายแตกต่างจากที่ตามด้วย Infinitive

กริยาที่ตามด้วย Gerund มีความหมายแตกต่างจากที่ตามด้วย Infinitive กริยาบางตัวจะใช้ gerund หรือ infinitive ตาม ย่อมมีความหมายเท่าเทียมกัน... thumbnail 1 summary
กริยาที่ตามด้วย Gerund มีความหมายแตกต่างจากที่ตามด้วย Infinitive

กริยาบางตัวจะใช้ gerund หรือ infinitive ตาม ย่อมมีความหมายเท่าเทียมกันทุกประการในทุกกรณี แต่กริยาที่จะกล่าวต่อไปนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ นั่นคือถ้าใช้ gerund ตามจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง หากใช้ infinitive ตามจะมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง ฉะนั้นขอให้ตั้งใจเรียนให้ดี กริยาที่ว่าได้แก่ กริยาต่อไปนี้

stop + gerund = หยุดกระทำการนั้นๆ คือ

stop + infinitive = หยุดเพื่อที่จะไปกระทำการนั้น เช่น

I stopped working.

ผมหยุดทำงาน (ไม่ทำต่อไปอีก)

I stopped to work.

ผมหยุด (จากสิ่งอื่น) เพื่อจะทำงาน

regret + gerund = เสียใจที่ได้กระทำไปแล้ว

regret + infinitive = เสียใจที่จะไปกระทำ เช่น

I regret saying that to you.

ผมเสียใจที่ได้พูดอย่างนั้นกับคุณ

I regret to say that he is mad.

ผมเสียใจที่จะบอกว่าเขาเป็นบ้า

try + gerund = ลองทำ

try + infinitive = พยายามที่จะทำ เช่น

She tried riding a bicycle.

หล่อนลองขี่รถจักรยาน

She tried to ride a bicycle.

หล่อนพยายามที่จะขี่รถจักรยาน

mean + gerund = เป็นเหตุให้, ก่อให้เกิด

mean + infinitive = ตั้งใจ, จูงใจ เช่น

Buying a new car means spending a lot of money.

การซื้อรถยนต์คันใหม่เป็นเหตุให้ใช้จ่ายเงินมาก

I meant to tell you, but I forgot.

ผมตั้งใจจะบอกคุณ แต่ผมก็ลืมไปเสีย

remember + gerund = จำการกระทำนั้นๆ ได้

remember + infinitive = ไม่ลืมที่จะ เช่น

I remember seeing you.

ผมจำการพบกับคุณได้ (ได้พบแล้วแต่ไม่ลืม)

I remember to meet you at the station.

ผมไม่ลืมที่จะไปพบคุณที่สถานี

forget + gerund = ลืมการกระทำนั้น (ได้กระทำไปแล้วแต่ลืม)

forget + infinitive = ลืมที่จะกระทำ (ยังไม่ได้ทำเพราะลืม)

เช่น


He forgets swimming in the canal.

เขาลืมการที่ได้ไปว่ายน้ำในคลอง

He forgets to swim with me in the canal.

เขาลืมที่จะไปว่ายน้ำกับผมในคลอง

allow + gerund = อนุญาตให้กระทำการนั้นได้

allow + บุคคล + infinitive = อนุญาตให้บุคคลกระทำการนั้นได้ เช่น

The teacher doesn’t allow talking in class.

ครูไม่อนุญาตการพูดคุยกันในห้อง

The teacher allow us to go home now.

ครูอนุญาตให้พวกเรากลับบ้านได้เดี๋ยวนี้