เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่หรือภารกิจ (Function) ของ Infinitive - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่หรือภารกิจ (Function) ของ Infinitive

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่หรือภารกิจ (Function) ของ Infinitive ถาม : Infinitive เวลาพูดหรือเขียนใช้ทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง ขอให้บอ... thumbnail 1 summary


เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่หรือภารกิจ (Function) ของ Infinitive

ถาม : Infinitive เวลาพูดหรือเขียนใช้ทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง ขอให้บอกมาพร้อมยกตัวอย่างด้วย

ตอบ : Infinitive เวลาพูดหรือเขียนใช้ทำหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ (ขอให้ทุกคนจดจำแต่ละ 1 ตัวอย่างเอาไว้ให้ดี) คือ

1)ใช้ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกริยาของประโยคได้ (Subject of a Verb) เช่น

To swim is a good exercise.
การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี
To act like has is childish.
การกระทำเช่นนั้นเหมือนกับเด็ก
To escape from here seems impossible.
การหนีออกจากที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้

2) ใช้ทำหน้าที่เป็นตัวกรรมของกริยาในประโยคได้ (Object of a Verb) เช่น
I want to take a rest.
ผมต้องการพักผ่อน
He must learn to work hard and to save money.
เขาจะต้องเรียนรู้การทำงานหนักและการประหยัดเงินด้วย
We expect to arrive there in time.
เราหวังว่าจะไปถึงนั่นทันเวลา
(to take, to work, to save, และ to arrive เป็นตัวกรรมของกริยาในประโยค)
3)ใช้ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุรพบท (Object of Preposition) ในประโยคได้ เช่น

He is about to die.
เขาจะตายอยู่แล้ว

I desire nothing except to pass my examination.

ผมไม่ประสงค์อะไรหรอกนอกจากขอให้สอบผ่านก็พอแล้ว

She wants nothing but to marry me.
หล่อนไม่ต้องการอะไร นอกจากขอให้ได้แต่งงานกับผม

หมายเหตุ : Preposition ที่สามารถมี Object เป็นรูป Infinitive ได้ เท่าที่ปรากฏเห็นมีเพียง 3 คำนี้เท่านั้นคือ about, except, but

(to die, to pass และ to marry เป็นกรรมของ about, except, but)

4)ใช้ทำหน้าที่เป็นสวนสมบูรณ์ของกริยา (Complement of a Verb) ได้ เช่น
They are to be married soon.
เขาจะแต่งงาน (กัน) เร็วๆนี้

We are to go back now.
เราจะกลับเดี๋ยวนี้แล้ว
It seems to be impossible.
ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้

(to be, to go และ to be เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา)

5)ใช้ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนนาม (In Apposition of a Noun) ได้เช่น
I don’t agree to your scheme, to kill him during his sleep.

ผมไม่เห็นด้วยกับแผนของคุณที่จะฆ่าเขาระหว่างที่เขาหลับอยู่

(to kill เป็นนามซ้อนของ scheme)

What do you think of my plan, to build a new road

คุณคิดอย่างไรกับโครงการของผมที่จะสร้างถนนสายใหม่

(to build เป็นนามซ้อนของ plan)No one was against his idea, to abolish slavery in Siam.

ไม่มีผู้ใดคัดค้านความคิดของเขาที่จะยกเลิกระบบทาสในประเทศสยาม

(to abolish เป็นนามซ้อนของ idea)

6)ใช้ทำหน้าที่เป็นรูปหรือส่วนหนึ่งของการแสดงอุปทานในประโยคได้ เช่น

To think that he died so young!

คิดว่าเขาตายตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่ !

Foolish fellow! to suppose that he could be pardoned.

เจ้าคนโง่เอ๋ย ! สมมติว่าเขาได้รับการอภัยละ (เอ็งจะทำอย่างไร)

Impossible! to imagine her doing all these by herself.

เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทำด้วยตัวเธอเอง

(to think, to suppose และ to imagine ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคอุทาน)

7)Infinitive ใช้ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ (Adjective) ขยายนามได้ แต่ต้องวางไว้หลังนามที่มันไปขยายเสมอ เช่น

That is not the way to speak to your master.

นั่นไม่ใช่วิธีที่จะพูดกับนายของเธอน่ะ

(to speak เป็นคุณศัพท์ขยาย way)

I have no money to lend you.

ผมไม่มีเงินให้คุณยืม

(to lend เป็นคุณศัพท์ขยาย money)

Get me a chair to sit on, please.

ขอเก้าอี้ให้ผมนั่งสักตัวเถอะครับ

(to sit เป็นคุณศัพท์ขยาย chair)

8) Infinitive เมื่อไปวางตามหลัง Adjective หรือหลัง Adverb ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb) ขยายให้กับคำที่อยู่ข้างหน้าของมันนั้น เช่น

His words are difficult to understand.

คำพูดของเขายากที่จะเข้าใจได้

He walks quickly to meet me in time.

เขาเดินอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไปพบผมให้ตรงเวลา

(to understand ทำหน้าที่อย่าง Adverb ขยาย difficult, to meet ทำหน้าที่อย่าง Adverb ขยาย quickly)

She is well enough to go out again.

หล่อนอยู่ดีสบายพอที่จะออกไปข้างนอกได้อีกครั้ง

(to go ทำหน้าที่อย่าง Adverb ขยาย enough)

9)Infinitive เมื่อใช้ตามหลังอกรรมกริยา (Intransitive Verb) ทำหน้าที่เป็น Adverb ขยายกริยาตัวที่อยู่ข้างหน้า เพื่อบอกให้รู้ว่ากริยาตัวนั้นกระทำไป เพื่อให้บังเกิดผลอะไร หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

They went there to watch the match.

เขาไปอยู่ที่นั้นเพื่อดูการแข่งขัน

(To watch ทำหน้าที่อย่าง Adverb ไปขยายกริยา went )

David comes to see you, but in vain.

เดวิดมาพบคุณ แต่ก็ไม่ได้พบ (ล้มเหลว)

(to see ทำหน้าที่อย่าง Adverb ไปขยายกริยา comes)

You should eat to live, not live to eat.

คุณควรจะกินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

(to live และ to eat ทำหน้าที่อย่าง Adverb ไปขยาย eat กับ live)

10) Infinitive ใช้ทำหน้าที่ไปขยาย ทั้งประโยคก็ได้ ซึ่งกรณีนี้เรามักจะเรียกว่า “Infinitive ทำหน้าที่อย่าง Absolute (อิสระ)” และนิยมวางไว้หน้าประโยคคั่นด้วย Comma เช่น
To tell you the truth, I have killed her with my own hands.

บอกคุณตามความจริง ผมได้ฆ่าเธอตายด้วยมือของผมเอง

(to tell you the truth, ขยายทั้งประโยค

To hear him talk, you would think he was a millionair.

ได้ยินเขาพูดแล้วคุณคงคิดว่าเขาเป็นเศรษฐีก็ได้

(to hear him talk ไปขยายทั้งประโยคที่ตามหลัง)

To cut the long story short, Winai was punished by his teacher.

ว่ากันอย่างรวบรัด วินัยถูกทำโทษโดยครูของเขา

(to cut the long story short ไปขยายทั้งประโยคที่ตามหลัง)

11) ใช้เป็นส่วนประกอบของประโยคที่มี It นำหน้า (Anticipatory “it”) ซึ่งโดยทั่วไปเราไม่ค่อยนิยมใช้ Infinitive เป็นประธานของประโยค แต่นิยมใช้ it เป็นประธานแทน เช่น

ไม่ค่อยนิยม : To play with explosives is dangerous.

การเล่นกับวัตถุระเบิดเป็นอันตราย
นิยมกว่า : It’s dangerous to play with explosives.
มันมีอันตรายที่จะเล่นกับวัตถุระเบิด

ไม่ค่อยนิยม : To study mathematics is difficult.

การเรียนคณิตศาสตร์เป็นของยาก

นิยมกว่า : It’s difficult to study mathematics.

มันยากที่จะเรียนคณิตศาสตร์

12) คุณศัพท์ที่แสดงความดีหรือไม่ดีของบุคคล นิยมใช้หลัง Structure (โครงสร้างประโยค) It is + คุณศัพท์ + of + บุคคล + Infinitive เสมอ เช่น
It is kind of you to invite me.

มันเป็นความกรุณาของคุณที่เชิญผม

It’s stupid of you to do that.

มันเป็นความโง่ของคุณที่ทำเช่นนั้น

It was very wrong of me to blame him.

มันเป็นความผิดของผมอย่างมากที่ไปตำหนิเขา

13) เมื่อกริยาของประโยคใดเป็นเหตุให้ Object ต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอาการของ Object (คือ Verb) ตัวนั้น ต้องใช้รูปกริยามี to นำหน้า (Infinitive) เสมอ เช่น


Object
Infinitive มี to

Daeng asked
Me
to visit
Him at home.
He advised
You
to see
A doctor.


- แดงขอร้องผมให้ไปเยี่ยมเขาที่บ้าน

- เขาแนะนำให้คุณไปหาหมอ

หลังคำกริยาต่อไปนี้ จะตามด้วย Object ก่อน แล้วจึงจะเป็น to infinitive ได้แก่

Advise, allow, cause, challenge, command, encourage, force, get, instruct, invite, lead, order, persuade, remind, teach, tell, urge, warn, etc.

หมายเหตุ : ถ้ากริยาตัวหน้าเป็นกริยาแสดงความรู้สึก อาการ (กริยา) ของตัว Object ต้องใช้ bare-infinitive (คือ Infinitive ไม่มี to นำหน้า) เช่น

Object bare-infinitve

I made
Him
Do
This for me.
They let
Us
Go
Home.
She saw
You
Play
Ping-pong.

14) Infinitive ใช้ทำหน้าที่รวมประโยคเนื้อความซ้อน (Complex Sentence) ให้เป็นประโยคมีใจความเดียว (Simple Sentence) ได้ เช่น

She is very happy when she meets me. (Complex)
หล่อนมีความสุขมาก เมื่อเธอพบผม

=She is very happy to meet me. (Simple)

หล่อนมีความสุขมากที่ได้พบผม

Suni seems very glad while she arrives in England.

สุนีย์ดูเหมือนจะดีใจมากเมื่อเธอไปถึงประเทศอังกฤษ

=Suni seems very glad to arrive in England.

สุนีย์ดูเหมือนจะดีใจมากที่ไปถึงประเทศอังกฤษ

15) Noun Clause ที่ขึ้นต้นด้วย Question Words (What, Which, When, Where, how) สามารถเปลี่ยนให้เป็น Phrase ได้โดยใช้ to-infinitive วางหลัง Question Words เช่น

I don’t know what I should do.

= I don’t know what to do.

ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร


He asked me where I should stay.

= He asked me where to stay.

เขาถามว่าจะพักที่ไหน


He asked me how I could go there.

=He asked me how to go there.
เขาถามผมว่าไปที่นั่นได้อย่างไร


She asked me how to go there.

เขาถามผมว่าไปที่นั่นได้อย่างไร

She told me when to come for dinner.

หล่อนบอกผมว่าเมื่อไรจะมาทานอาหารค่ำ

16) ใช้ในรูปสำนวน too…..to และ enough…..to มีดังต่อไปนี้

A : Subject + Verb + too + (Adjective หรือ Adverb) + for + (Pro) noun + to –infinitive

เช่น : He is too old to run fast.
เขาแก่เกินไปที่จะวิ่งเร็ว

This room is too hot (for me) to work in.

ห้องร้อนเกินไป (สำหรับผม) ที่จะทำงานอยู่ข้างในได้

Smith talked too fast (for me) to understand.

สมิธพูดเร็วเกินไป (สำหรับผม) ที่จะเข้าใจได้

B: Subject + Verb + (adjective หรือ adverb) + enough + for + (Pro) noun + to-infinitive.

เช่น This fruit it ripe enough for us to pick.

ผลไม้นี้สุกพอสำหรับเราที่จะเก็บได้แล้ว

Mary is driving fast enough to arrive in time.

แมรี่ขับรถเร็วพอที่จะไปถึงทันเวลาได้


แบบฝึกหัด

Put “to” where necessary the infinitive in brackets.

1. The teacher made us…………..(do) the exercises again.

2. If he arrives here, do not tell him………..(stay) here.

3. Would you like…………….(go) now or shall we………(wait) outside.

4. I advised him………..(ask) the bus conductor…………..(tell) him where…………(get) off.

5. You had better……………(tell) me the truth of that matter.

6. I’m sorry………………(disappoint) you but I can’t……….(let) you…………..(have) any money till the end of this month.

7. We heard her…………..(sing) in the Lolita Nigh Club last night.

8. Do you know before he let us…………..(go) he made us…………….(promise).

9. I heard them all…………….(come) downstairs and……………..(go) into the kitchen.

10. I didn’t like……………(say) anything because he always gets angry it you contradict him.

11. The burglar made me……………(show) him how……………..(open) the safe.

12. What do you………….(want) me……………(tell) him ?

เฉลยแบบฝึกหัด

1. do

2. to stay

3. to go, wait

4. to ask, to tell, to get

5. tell

6. to disappoint, let, have

7. sing

8. go, promise

9. come, go

10. to stay

11. show, to open

12. want, to tell