เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect นั้น บางครั้ง บางข้... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech

การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect นั้น บางครั้ง บางข้อความ หรือบางประโยก็ไม่อาจเป็นไปตากฎดังกล่าวมาแล้วก็มี ซึ่งพอจะสรุปให้เห็นได้ง่ายๆดังต่อไปนี้

1)ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสรรพนามบุคคล (Personal Pronoun) ถ้าสรรพนามบุคคลนั้นเป็นบุรุษเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเป็นการเล่าถึงคำพูดของตนเอง เช่น

Direct : I said, “I shall go there.”

ผมพูดว่า, “ผมจะไปที่นั่น”

Indirect : I said that I should go there.

ผมพูดว่า ผมจะไปที่นั่น

(อย่าใช้ : I said that he would go there.)

แต่ถ้าสรรพนามบุคคลนั้นต่างบุรุษกัน ต้องเปลี่ยนไปตามกฎดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น

Direct : He said, “I shall be very happy to see her.”

เขาพูดว่า, “ผมจะมีความสุขมากที่ได้พบเธอ”

Indirect : He said that he would be very happy to see her.

เขาพูดว่าเขาจะมีความสุขมากที่ได้พบกับเธอ

(ต้องเปลี่ยน I เป็น he เพราะต่างบุรุษกันและเป็นการนำคำพูดผู้อื่นมาเล่าต่อ)

2)กริยาพิเศษ (Anomalous Verb) บางตัว ซึ่งใช้ในความหมาย Present Tense แต่มีรูปเป็น Past Tense อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีก เช่น

Direct : She said, “I might study a little longer.”

หล่อนพูดว่า, “ดิฉันอาจจะเรียนต่อไปได้อีกเล็กน้อย”

Indirect : She said that she might study a little longer.

หล่อนพูดว่าเธออาจจะเรียนต่อไปได้อีกเล็กน้อย

Direct : He said, “I could speak Chinese well”

เขาพุดว่า, “ผมสามารถพูดภาษาจีนได้ดี”

Indirect : He said that he could speak Chinese well.

เขาพูดว่าเขาสามารถพูดภาษาจีนได้ดี

3)คำเชื่อม that ในประโยค Indirect (ที่เป็นประโยคบอกเล่า) อาจจะละไว้ (omitted) ก็ได้ หมายความว่า ถึงไม่ใส่ that เข้ามาก็ไม่ถือว่าผิด เช่น

Direct : Thong said, “I have seen the film.”

ทองพูดว่า, “ผมได้ดูภาพยนตร์นั้นแล้ว”

Indirect : Thong said he had seen the film.

(= Thong said that he had seen the film.)

ทองพูดว่าเขาได้ดูภาพยนตร์นั้นแล้ว

4)ประโยค Direct Speech ที่ไม่มีกริยานำ (Introducing Verb) เมื่อเปรียบเทียบเป็น Indirect Speech ให้หาประธานและกริยานำขึ้นมาเองได้ตามความเหมาะสม เช่น

Direct : “Where does she work ?”

หล่อนทำงานอยู่ที่ไหน ?

Indirect : He asks me where she works.

เขาถามผมว่าหล่อนทำงานอยู่ที่ไหน ?

หรือ = He asks where she works

= He asked where she worked.

= He wanted to know where she worked.

= He wants to know where she works.

= He wonders where she works.

5)กรณี ask หรือ inquire (หรือ enquire) มาเป็นกริยานำ inquire (หรือ enquire) นิยมวางไว้หลังประโยคในเครื่องหมายคำพูด แต่ ask จะวางไว้หน้าหรือหลังประโยคในเครื่องหมายคำพูดก็ได้ เช่น

1. “What time is it now ?” he inquired.

2. “What time is it now ?” he asked.

3. He asked, “What tie is it now ?”

6) ประโยคคำถามใน Direct Speech ขึ้นต้นด้วย “Shall I ? หรือ Shall we ?” ถ้า Shall I ? หรือ Shall we ? นั้นเป็นข้อความ “แสดงความสงสัย” หากทำเป็น Indirect คงดำเนินไปตามกฎ เช่น

Direct : He said, “Where shall we be in 1995 ?”

เขาพูดว่า, “เราจะอยู่ที่ไหนในปี 1995 ?”

Indirect : He wondered where they would be in 1995.

เขาสงสัยว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในปี 1995 (โลกพระจันทร์ละมัง)

แต่ถ้า shall I หรือ shall we นำมาใช้เป็นคำถามที่ต้องการให้บอกว่า “จะให้ทำอย่างไร” จะต้องเปลี่ยน shall เป็น was to หรือ were to แล้วแต่ประธาน เช่น

Direct : Smith said, “Where shall I put it ?”

สมิธพูดว่า, “ผมจะวางมันไว้ที่ไหน ?”

Indirect : Smith asked where he was to put it.

สมิธถามว่า เขาจะเอามันวางไว้ที่ไหน ?

Direct : Sombat asked, “Shall we go tomorrow ?”

สมบัติถามว่า, “พวกเราจะไปหรือวันพรุ่งนี้ ?”

Indirect : Sombat asked if they were to go the next day.

สมบัติถามว่าพวกเขาจะไปหรือไม่วันต่อมา

แบบฝึกหัด

Change these sentences into Indirect Speech

1. Billy said to me, “My grandfather is very sick. he can’t stand up.”

2. My boss said, “Why are you so late ? Did you miss the bus ?”

3. She said to the children, “Go out. Wait there for me.”

4. Daeng said to Ladda, “ Be quiet. Why are you so busy ?”

5. He said, “I feel very ill. May I go home ? I can’t do any more work.”

6. John said, “Do you always get up early ?” “Yes, I do,” Amy replied.

7. “Come again when you have time,” said I to Smith.

8. She said, “Will you come to tea next Friday ?” “ Yes, thank you, “ replied Nipon.


เฉลยแบบฝึกหัด

1. Bill told me that this grandfather was very sick and that be couldn’t stand up.

2. My boss asked me why I was so late, if I had missed the bus.

3. She told the children to go out and to wait there for her.

4. Daeng told Ladda to be quiet and asked why she was so noisy.

5. He said that he felt very ill and asked if he might go home, He couldn’t do any more work.

6. John asked Amy if she always got up early, and she said that she did.

7. I told Smith to come again when he had time.

8. She asked Nipon if he would come to tea the following Friday, and the accepted.