การเชื่อมด้วย Conjunctive Adverb - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การเชื่อมด้วย Conjunctive Adverb

การเชื่อมด้วย Conjunctive Adverb Conjunctive Adverb (คำวิเศษณ์เชื่อม) ที่ใช้เชื่อม Simple Sentence เพื่อให้เป็น Compound Sentence นั้นแบ่... thumbnail 1 summary

การเชื่อมด้วย Conjunctive Adverb

Conjunctive Adverb
(คำวิเศษณ์เชื่อม) ที่ใช้เชื่อม Simple Sentence เพื่อให้เป็น Compound Sentence นั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1)ชนิดคำที่มีลักษณะเป็นการเติมเข้ามาเพื่อเน้นให้ผู้อ่านผู้ฟังได้ฉุกคิด หรือเน้นให้เห็นข้อสังเกตได้ชัดขึ้น ได้แก่คำในทำนองต่อไปนี้คือ
However
อย่างไรก็ตาม
Moreover
ยิ่งกว่านั้น
Furthermore
ยิ่งกว่านั้น
Consequently
ดังนั้น
Nevertheless
อย่างไรก็ดี
Accordingly
เพราะฉะนั้น
Meanwhile
ระหว่างนี้
Therefore
ดังนั้น

เช่น

John was sick; however, he did go to school.

จอห์นไม่สบาย แม้กระนั้นเขาก็ยังไปโรงเรยนได้

Amnat had a bad cold; therefore, he didn’t work.

อำนาจเป็นไข้หวัด ดังนั้นเขาจึงไม่ทำงาน

She was tired and thirsty; moreover, she was cold.

หล่อนเหนื่อยและกระหายน้ำ ยิ่งกว่านั้นก็ยังหนาวอีกด้วย

I don’t know this man; nevertheless, I don’t trust him.

ผมไม่รู้จักชายนี้ ยิ่งกว่านั้นผมก็ไม่ไว้วางใจเขาอีก

My friend has stayed with me at home for a long time; meanwhile, I take him to see Wat Po.

เพื่อนของผมได้มาพักอยู่กับผมที่บ้านเป็นเวลานาน ระหว่างนี้ผมได้พาเขาไปชมวัดโพธิ์

โปรดสังเกต : หน้าคำจำพวกนี้ใช้ Semi-colon หลังใช้ Comma

2)ชนิดคำที่มีความหมายเป็น Transitional Word (คำที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง) ซึ่งมีความหมายอ่อนลงมาจาก จนอาจใช้เสมือนเป็น Adverb ธรรมดา หรือเหมือนคำ Conjunctive ธรรมดา ได้แก่คำในทำนองต่อไปนี้ คือ

Otherwise
มิฉะนั้น
Thus
ดังนั้น
Still
ยังคง
Hence
ดังนั้น
Yet
ยัง(คำจำพวกนี้ใช้ Comma คั่นข้างหน้า ข้างหลังไม่ต้องมีอะไร)

เช่น

Do what you are told, otherwise you’ll be punished.

จงทำอย่างที่เขาบอกให้ทำ มิฉะนั้นคุณจะถูกทำโทษ

There is no rain in the country, hence the crops are likely to die.

ไม่มีฝนเลยในประเทศนี้ ดังนั้นพืชพันธุ์จึงจวนจะตาย

Daivd was sick, thus we went to see a doctor.

เดวิดไม่สบาย ดังนั้นเขาจึงไปหาหมอ

He worked very hard, still he didn’t complain.

เขาทำงานหนักมาก แต่เขาก็ไม่บ่น

อนึ่ง Conjunctive Adverb ที่กล่าวมานี้ จะใช้เชื่อมควบคู่กับสันธาน (Co-ordinate conjunction)

ตัวอื่นก็ได้ เช่น

Do what you are told, or otherwise you’ll be punished.

จงทำอย่างที่เขาบอกให้ทำ หรือมิฉะนั้นแล้วคุณจะถูกทำโทษ
(otherwise ใช้เชื่อมควบคู่กับ or)

David was sick, and thus he went to see a doctor.

เดวิดไม่สบาย ดังนั้นเขาจึงไปหาหมอ

(thus ใช้เชื่อมควบคู่กับ and)