Compound Sentence - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

Compound Sentence

Compound Sentence ถาม : Compound Sentence คือประโยคเช่นไร และอะไรบ้างที่ทำให้ข้อความนั้นๆเป็น Compound Sentence ขึ้นมาได้ ตอบ : Compound Se... thumbnail 1 summary
Compound Sentence

ถาม : Compound Sentence คือประโยคเช่นไร และอะไรบ้างที่ทำให้ข้อความนั้นๆเป็น Compound Sentence ขึ้นมาได้

ตอบ : Compound Sentence แปลว่า “อเนกัตถประโยค” หมายถึง “ประโยคที่มี Simple Sentence 2 ประโยคมารวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้โดยเชื่อมด้วย Co-ordinator (ตัวประสาน) เป็นแกนนำอันสำคัญ” เช่น

เป็น Simple Sentence เพราะแยกกันอยู่
He is poor.
เขายากจน
He is honest.
เขาซื่อสัตย์


เป็น Compound Sentence เพราะมีตัวประกอบมาเชื่อม

He is poor but he is honest.

เขายากจนแต่เขาก็ซื่อสัตย์

ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรทราบก็คือว่า ตัวประสานที่มาเชื่อมเพื่อให้เป็น Compound Sentence ได้แก่อะไรบ้าง ซึ่งก็มีดังนี้

1. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation)

2. วิเศษณ์เชื่อม (Conjunctive Adverb)

3. สันธานประสาน (Co-ordinate Conjunction)