การใช้ but นำประโยค Adjective Clause - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การใช้ but นำประโยค Adjective Clause

การใช้ but นำประโยค Adjective Clause but ที่นำมาใช้ เป็น Relative Pronoun ในประโยค Adjective Clasue จะมีความหมายว่า “ซึ่งไม่” (= which …... thumbnail 1 summary
การใช้ but นำประโยค Adjective Clause

but ที่นำมาใช้ เป็น Relative Pronoun ในประโยค Adjective Clasue จะมีความหมายว่า “ซึ่งไม่” (=which………not หรือ who……not) เช่น

There are some pupils but wish to continue in university.

มีนักเรียนบางคนซึ่งไม่ประสงค์จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
There is no man here but wish to be a good person of the nation.

ไม่มีผู้ชายในที่นี้ซึ่งไม่ประสงค์จะเป็นคนดีของชาติ

หมายเหตุ : การใช้ but เป็น Relative Pronoun นิยมใช้แต่ในภาษาเขียนเท่านั้น ไม่นิยมใช้ในภาษาพูด