การเชื่อมด้วยเครื่องหมายวรรคตอน - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การเชื่อมด้วยเครื่องหมายวรรคตอน

การเชื่อมด้วยเครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมนำมาใช้เชื่อม Simple Sentence เพื่อให้เป็น Compound Sentence มีดังต่อไปนี้คือ Sem... thumbnail 1 summary
การเชื่อมด้วยเครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมนำมาใช้เชื่อม Simple Sentence เพื่อให้เป็น Compound Sentence มีดังต่อไปนี้คือ

Semi-Colon (;)

Colon (;)

Dash (-)

Comma (,)


Semi-colon (;) ใช้เชื่อมประโยคในกรณีที่ผู้เขียนยังรู้สึกไม่อยากขึ้นต้นประโยคใหม่ เพราะเห็นว่าใจความยังต่อเนื่องคาบเกี่ยวกันอยู่ ซึ่งก็เป็นความรู้สึกของผู้เขียนประโยคนั้นเท่านั้น ผู้เขียนคนอื่นอาจรู้สึกเป็นอย่างอื่น และอาจจะใช้ period (.) แทน Semi-colon ขึ้นต้นประโยคใหม่ก็ได้ เช่น

Daeng was sick ; he didn’t work yesterday.

= Daeng was sick. He didn’t work yesterday.

Colon (:)
และ Dash (-) 2 เครื่องหมายอันนี้ใช้เชื่อมในกรณีที่ผู้เขียนเห็นว่า ผลของประโยคหลังมีสาเหตุมาจากประโยคข้างหน้าโดยแท้ เช่นจากตัวอย่างข้างบน ถ้าผู้เขียนเห็นว่า การที่แดงไม่ทำงานเมื่อวานนี้ก็เป็นผลโดยตรงจากการไม่สบาย ก็อาจใช้ Colon หรือ Dash มาเชื่อมแทนได้ เช่น

Daeng was sick : he didn’t work yesterday.

หรือ Daeng was sick – he didn’t work yesterday.

= Daeng was sick; he didn’t work yesterday.

= Daeng was sick. He didn’t work yesterday.

Comma (,) เครื่องหมายอันนี้นิยมใช้เชื่อมในกรณีผู้เขียนเห็นว่า เหตุการณ์ที่กล่าวถึงนั้น ถ้าจะขึ้นต้นประโยคใหม่ก็จะทำให้ขาดความต่อเนื่อง ทำให้เสียภาพพจน์ของเหตุการณ์ จึงจำเป็นต้องใช้ Comma เชื่อมเพื่อรักษาความต่อเนื่องเอาไว้ (แทนที่จะขึ้นต้นประโยคใหม่) เช่น

I tooked around here. Sombat was writing a letter, Wichit was reading, Nipon was doing exercises.

ผมมองไปรอบๆ ที่นี่ (เห็น) สมบัติกำลังเขียนจดหมาย, วิชัยอ่านหนังสือ (ส่วน) นิพนธ์ทำแบบฝึกหัด