การอ่านเลขเกี่ยวกับเวลา, วัน, เดือน, ปี (หรือศักราช) - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การอ่านเลขเกี่ยวกับเวลา, วัน, เดือน, ปี (หรือศักราช)

การอ่านเลขเกี่ยวกับเวลา, วัน, เดือน, ปี (หรือศักราช) การอ่านเลขเกี่ยวกับเวลาบนหน้าปัทม์นาฬิกา 1. ถ้าเป็นเวลาเต็มชั่วโมง (ไม่มีเศษมีเกิน) ให... thumbnail 1 summary
การอ่านเลขเกี่ยวกับเวลา, วัน, เดือน, ปี (หรือศักราช)

การอ่านเลขเกี่ยวกับเวลาบนหน้าปัทม์นาฬิกา

1. ถ้าเป็นเวลาเต็มชั่วโมง (ไม่มีเศษมีเกิน) ให้อ่านลงท้ายด้วย 0’clock (และจะใส่ sharp เข้าไปอีกก็ได้ เพื่อการเน้นเป็นพิเศษ) เช่น

7.00 = It is seven o’clock sharp. เจ็ดนาฬิกาตรง

9.00 = It’s nine o’clock sharp. เก้านาฬิกาตรง

12.00 = it’s twelve o’clock. 12 นาฬิกา

2. ถ้าเวลานั้นไม่เต็มชั่วโมง จะใช้เลขอย่างไรนั้น ให้ทำได้ดังนี้

2.1 เวลาที่มีเศษนาที (คือ ตั้งแต่เลข 12 ถึง เลข 6) ให้ใช้ past เช่น

7.10 = it is ten minutes past seven.

เจ็ดนาฬิกา 10 นาที

8.20 = it is twenty minutes past eight.

แปดนาฬิกา 20 นาที

2.2 เวลาที่มีเศษนาทีคือเกิน 30 นาที (ตั้งแต่ 6 ถึง 12) ให้ใช้ to เช่น

7.35 = it is twenty-five minutes to eight.

(อีก) 25 นาทีจะถึง 8 นาฬิกา

8.50 = it is ten minutes to nine.

(อีก) 10 นาทีจะถึง 9 นาฬิกา

10.40 = it’s twenty minutes to eleven.

(อีก) 20 นาทีจะถึง 11 นาฬิกา

2.3 เศษเวลา 15 นาที (เข็มยาวอยู่ตรงเลข 3) ใช้ a quarter past (หากอยู่ตรงเลข 9) ใช้ a quarter to ส่วนเศษ 30 นาทีใช้ half past เช่น

7.15 = it is a quarter past seven.

7 นาฬิกา 15 นาที

9.15 = it is a quarter past nine.

9 นาฬิกา 15 นาที

7.45 = it is a quarter to eight.

(อีก) 15 นาทีถึง 8 นาฬิกา

11.45 = it is a quarter to twelve.

(อีก) 15 นาทีถึง 12 นาฬิกา

a.m. ย่อมาจาก ante meridiem = ก่อนเที่ยง

p.m. ย่อมาจาก past meridiem = หลังเที่ยง

การอ่านเลขเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี

เราใช้เลขนับลำดับที่ (ordinal number) ในการอ่านวันที่ และใช้หลักสิบ (อ่านทีละคู่) ในการอ่านปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. เช่น

December 5, 1982 = December the fifth, nineteen eighty-two

1 January 1984 = the first of January nineteen eighty-four

1905 A.D. = nineteen oh five ei di

2528 B.E. = twenty-five twenty-eight bi i

B.E. 2505 = bi I twenty-five oh five

หมายเหตุ : คนอังกฤษเมื่อจะเขียนรูปย่อวัน เดือน ปี เขานิยมขึ้นต้นด้วย วัน เดือน ปี เช่น

2 January 1980 = 2/1/1980 หรือ 2-1-1980 หรือ 2.1.80

แต่คนอเมริกันนิยมขึ้นต้นด้วยเดือนก่อน เป็น เดือน วัน ปี เช่น

January 2, 1980 = 1/2/80 หรือ 2-1-1980 หรือ 2.1.80

A.D. ย่อมาจากคำว่า Anno Domini = in the year of our Lard หรือ after the birth of Jesus Christ

(ค.ศ. = คริสต์ศักราช)

B.E ย่อมาจากคำว่า Buddhist Era (พุทธศักราช) (พ.ศ.)

B.C. ย่อมาจากคำว่า Before (the birth of Jesus) Christ (ก่อน ค.ศ.)