เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง Tense ของประโยคเงื่อนไข - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง Tense ของประโยคเงื่อนไข

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง Tense ของประโยคเงื่อนไข ใน Indirect Speech (If-Clause in Indirect Speech) ถาม : ถ้าข้อความใน Dire... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง Tense ของประโยคเงื่อนไข

ใน Indirect Speech (If-Clause in Indirect Speech)

ถาม : ถ้าข้อความใน Direct Speech เป็นประโยคเงื่อนไข หากทำเป็น Indirect Speech จะมีหลักการเปลี่ยน Tense อย่างไร

ตอบ : ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) ใน Direct Speech เมื่อทำเป็น Indirect Speech มีหลักการเปลี่ยน Tense ดังนี้

1)ถ้าข้อความใน Direct Speech นั้น แสดงเงื่อนไขที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้นำหลักการเปลี่ยน Tense ตามนั้น 3.3 มาใช้บังคับตลอดไป เช่น

Direct : He said, “If it rains, we will play cards instead.”

เขาพูดว่า, “ถ้าฝนตก พวกเราจะเล่นไพ่แทน”

Indirect : He said that if it rained, they would play cards instead.

เขาพูดว่า ถ้าฝนตก เขาจะเล่นไพ่แทน

2)ถ้าข้อความใน Direct Speech นั้นแสดงเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากทำเป็น Indirect Speech ไม่ต้องเปลี่ยน Tense คือยังคงใช้ Tense เดิม (เพราะเป็นอดีตอยู่แล้ว หากเปลี่ยน Tense ความหมายจะเปลี่ยนทันที คือจะไปแสดงเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต เพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยน Tense ไม่ได้ในกรณีกฎข้อ 2 นี้) เช่น

Direct : She said, “if he came, I would be glad.”

หล่อนพูดว่า, “ถ้าเขามา ดิฉันจะดีใจ”

Indirect : She said that if he came, she would be glad.

หล่อนพูดว่า ถ้าเขามา หล่อนจะดีใจ

(แสดงอนาคตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้บ้าง)

Direct : Porn said, “if you were here, You would be in comfort.

พรพูดว่า, “ถ้าคุณอยู่ที่นี่ คุณจะสะดวกสบาย”

Indirect : Porn said that if I were there, I would be in comfort.

พรพูดว่า ถ้าผมอยู่ที่นั่น ผมจะสะดวกสบาย

(แสดงอนาครซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง)

Direct : Jaruni said, “If I were Nanthida, I would marry Sayan Sanya.W

จารุณีพูดว่า, “ถ้าดิฉันเป็นนันทิดา ดิฉันจะแต่งงานกับสายัณห์ สัญญา (ทันที)”

Indirect : Jaruni said that I she were Nanthida, she would marry Sayan Sanya.

จารุณีพูดว่า ถ้าหล่อนเป็นนันทิดา หล่อนจะแต่งงานกับสายัณห์ สัญญา

(แสดงอนาครที่ไม่น่าจะเป็นไปได้)

3)เมื่อข้อความใน Direct Speech แสดงเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีตซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกเลย เมื่อทำเป็น Indirect Speech ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง Tense (คือยังคงใช้ Tense เดินตามปกติ) เช่น

Direct : He said, “If the headmaster had come, we would have been glad.”

Indirect : He said that if the headmaster had come, they would have been glad.

(เขาพูดว่า ถ้าอาจารย์ใหญ่ได้มาพวกเขาจะดีใจ

(ความจริงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ใหญ่ไม่มา เขาจึงเสียใจ)

Direct : The doctor said, “If Dam hadn’t drunk poisonous water, he wouldn’t have died.”

หมอพูดว่า “ถ้าดำไม่ได้ดื่มนำซึ่งมียาพิษ เขาก็คงจะไม่ตาย”

Indirect : The doctor said that if Dam hadn’t drunk poisonous water, he wouldn’t have died.

หมอพูดว่า ถ้าดำไม่ได้ดื่มน้ำซึ่งมียาพิษ เขาก็คงจะไม่ตาย

(ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือ ดำได้ดื่มน้ำและก็ตายแล้ว)