เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct ที่เป็นประโยคคำสั่ง - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct ที่เป็นประโยคคำสั่ง

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct ที่เป็นประโยคคำสั่ง (Commands) หรือข้อร้อง (Requests) ไปเป็น ประโยค Indirect Speech ในก... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct ที่เป็นประโยคคำสั่ง

(Commands) หรือข้อร้อง (Requests) ไปเป็น ประโยค Indirect Speech

ในการ เรียนภาษาอังกฤษ  นั้น เรื่องของ direct speech และ indirect speech นับว่าเป็นหัวข้อที่มีรายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกัน เราต้องตั้งใจจริงจึงจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ อย่าเรียนเล่นๆ เพราะถ้าเราเรียนเล่น เราก็จะได้ความรู้ภาษาอังกฤษมาแบบเล่นๆเช่นกัน

ถาม : ถ้าประโยค Direct Speech เป็นประโยคคำสั่ง (Commmands) หรือประโยคขอร้อง (Request) หากเปลี่ยนเป็นประโยค Indirect Speech จะทำได้อย่างไร จงบอกมา

ตอบ : ถ้าข้อความในประโยค Direct Speech เป็นคำสั่งหรือคำขอร้อง หากเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ทำได้ดังนี้

1. เลือกใช้คำกริยานำ (Introducing Verb) ให้เหมาะสมกับลักษณะของคำสั่งหรือคำขอร้องนั้นๆ

(คือพิจารณาดูว่าเป็นคำสั่ง คำบอก หรือคำขอร้องระว่างใครกับใคร

2. จะต้องระบุผู้ถูกสั่งหรือผู้ถูกขอร้องเสมอ (ถ้าในประโยคเดิมไม่มีผู้ถูกสั่งหรือถูกขอร้อง ให้สมมติขึ้นมาเอง)

3. สั่งให้ทำอะไร ขอร้องให้กระทำอะไร ให้เติม to หน้ากริยาตัวนั้น หรือถ้ากริยาในคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งห้าม ขึ้นต้นด้วย Don’t หรือ Do not ให้ใช้ not to นำหน้าแทน เช่น

Direct : Daeng said to Ladda, “Do this for me.”

แดงพูดกับลัดดาว่า, “ทำสิ่งนี้ให้ผมหน่อย”

Indirect : Daeng told Ladda to do that for him.
แดงบอกลัดดาให้ทำสิ่งนั้นเพื่อเขาหน่อย

Direct : The doctor said to me, “Don’t smoke a cigarette.”

หมอพูดกับผมว่า, “อย่าสูบบุหรี่”

Indirect : The doctor advised me not to smoke a cigarette.

หมอแนะนำผมไม่ให้สูบบุหรี่

Direct : “Do not move”, the policeman ordered.

ตำรวจสั่งว่า, “อย่าขยับเขยื้อน”

Indirect : The policeman ordered me not to move.

ตำรวจสั่งผมไม่ให้เคลื่อนไหว

(คำว่า me เป็นคำสมมติขึ้นมา เพราะในประโยคเดิมไม่ปรากฏผู้ถูกสั่ง เราอาจสมมติคำอื่นก็ได้ เช่น him, her, us, them, etc.)