เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัด เรื่อง Direct Speech กับ Indirect Speech - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัด เรื่อง Direct Speech กับ Indirect Speech

เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัด เรื่อง Direct Speech กับ Indirect Speech แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดฉบับนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยคที่ให้ให้กลายเ... thumbnail 1 summary

เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัด เรื่อง Direct Speech กับ Indirect Speech

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดฉบับนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยคที่ให้ให้กลายเป็น ประโยคแบบ Indirect Speech หากว่าจำกฎเกณฑ์ยังไม่แม่นยำ ให้กลับไปทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งได้อธิบายไว้ละเอียดทีเดียว...การทำแบบฝึกหัดในครั้งแรกๆ เราอาจจะต้องเปิดทบทวนกันบ้าง แต่เมื่อเราลงมือทำบ่อยๆ เราจะพบว่า เราจะเก่งขึ้น และเปิดหนังสือน้อยลง...ขอให้ตั้งใจทำให้ดีๆ เราจะได้ เรียนภาษาอังกฤษ เก่งแบบถาวรสักที ไม่ต้องเรียนแล้วเรียนอีก...
                          Change these sentences into Indirect Speech.
1

. He said to me, “I am sure Fred knows the answer”

2. “I can’t see the blackboard”, Mary said.

3. She said, “I’ll come with you as soon as I am ready.”

4. He said to his friend, “I must finish my work.”

5. She said to me, “The earth moves round the sun.”

6. He said, “I am the president of the English club.”

7. He says, “I have been reading a book for three hours.”

8. Chit said to me, “If I were a bird, I would fly everywhere.”

9. Jim, said, “We had better start our work today.”

10. Amy said, “I must pass the final examination.”

11. Chalerm said, “I mustn’t do evil deeds.”

12. His father said, “If the doctor doesn’t come, we must take care of him as well as we can do.”

13. He said, “If it rains, we will play cards instead.”

14. Porn said, “If you were here, you would be in comfort.”

15. Santi said, “Let’s play football in the evening.”

                          เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง Indirect Speech
1. He told me that he was sure Fred knew the answer.
2. Mary said that she couldn’t see the blackboard.
3. She said that she’d come with me as soon as she was ready.
4. He told his friend that he had to finish his work.
5. She told me that the earth moves round the sun.
6. He said that he is the president of the English club.
7. He says that he has been reading a book for three hours.
8. Chit told me that if he were a bird, he would fly everywhere.
9. Jim said that she must pass the final examination.
10.      Amy said that they had  better start their work that day.
11.      Chalerm said that he wasn’t to do evil deeds.
12.      His father said that if the doctor didn’t come, they would have to take care of him as well as they could do.
13.      He said that if it rained, they would play cards instead.
14.      Porn said that if I were there, I would be in comfort.
15.      Santi urged them to play football in the evening.
16.      Porn said that if I were there, I would be in comfort.