เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Continuous Tense

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense มีวิธีใช้ดังนี้

รูปแบบประโยค คือ ประธาน + had + been + กริยาเติม ing

เช่น

He had been working.

I had been running.

You had been staying.

They had been going.

Jim had been living.

ถาม : Past Perfect Continuous Tense ใช้เมื่อใด

ตอบ : Past Perfect Continuous Tense มีวิธีใช้เช่นเดียวกันกับ Past Perfect Tense ทุกประการ ประโยคที่ใช้ Past Perfect Continuous Tense จะได้ความดีกว่า Past Perfect Tense ก็ตาม ที่ “มีการเน้นถึงความต่อเนื่องของเวลาได้ดีกวา” เท่านั้นเอง เช่น

- ได้ความธรรมดา ถ้าใช้ Past Perfect Tense :

The telephone had rung for five minutes before it was answered.

โทรศัพท์ได้ดังเป็นเวลา 5 นาทีก่อนที่จะมีผู้รับ

(ประโยคนี้เพียงแต่บอกอย่างธรรมดาว่า โทรศัพท์ได้ดังมาเป็นเวลา 5 นาที ไม่มีการเน้นถึงความต่อเนื่องของการดังแต่อย่างใด ที่นี้ถ้าเราใช้ Past Perfect Continuous Tense แทนก็จะได้เนื้อความดียิ่งขึ้นไปอีก คือจะเน้นให้รู้ว่า โทรศัพท์ได้ดัง “ติดต่อ” กันมาเป็นเวลา 5 นาทีจริงๆ

- ได้ความดีกว่า ถ้าใช้ Past Perfect Continuous Tense

The telephone had been ringing for five minutes before it was answered.

โทรศัพท์ได้ดังต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 5 นาที ก่อนที่จะมีคนรับ

- ได้ความธรรมดา :

He had slept for three hours when we called on him.

เขาได้นอนหลับมา 3 ชั่วโมงแล้ว เมื่อเราโทรศัพท์ไปหาเขา

ได้ความดีกว่า :

He had been sleeping for three hours when we called on him.

เขาได้นอนหลับต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้ว เมื่อตอนที่เราโทรศัพท์ไปหาเขา (ขณะที่โทรศัพท์ไป เขาก็ยังนอนหลับอยู่ ยังไม่ตื่น)

อย่างไรก็ตาม การใช้ Past Perfect Continuous Tense นั้น ก็ควรใช้กับกริยาที่ทำได้นาน (long action) เท่านั้น ถ้าเป็นกริยาทำไม่นานก็ให้ใช้ Past Perfect Tense แทน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ Tense นี้ ก็คือ จะต้องใช้ควบกับการกระทำหรือเหตุการณ์ 2 อย่างเสมอ ไม่นิยมใช้กับเหตุการณ์อันเดียว คำเชื่อมระหว่าง Past Perfect Continuous กับ Past Simple ก็

ได้แก่ When, after, before, that เหมือนเดิม


แบบฝึกหัด

Supply the correct form of the verbs in parentheses, using Past Simple or Past Continuous.

1. Smith (lose)…………….his camera while he (tour)……………….the city.

2. As she (cross)……………………..the street, she (slip)………………..and(fall)…………………

3. I (have)……………a bath when the bell (ring)………………..

4. When I (see)…………….him he (sing)………….and (smoke)…………….a cigar at the same time.

5. We (walk)……………..to school when it (begin)…………….to rain this morning.

6. She (think)………………of something else all the time I (talk)……………….to her.
Supply the correct form of the verbs in parentheses, using Past Simple or Past Perfect.

7. I (hurry)……………to see him after I (hear)………….the news.

8. She (have)…………..a drink after she (have)…………her dinner.

9. The fire (burn)………………..for three hours when the fireman (arrive)……………..there.

10. I (cannot)…………….remember whether he (pay)……………..his subscription or not.

11. We (be)……………..under the impression that they (make)…………………a mistake.

12. A friend of mine once (write)…………….a detective story called Murder in Korat, although he (never visit)…………Korat in his life.

เฉลยแบบฝึกหัด

1. lost, was touring

2. was crossing, slipped and fell

3. was having, rang

4. saw, was singing and smoking

5. were walking, began

6. thought, was talking

7. hurried, had heard

8. had, had had

9. had burnt, arrived

10. could not, had paid

11. were , had made

12. wrote, had never visited

สุ่มบทความภาษาอังกฤษจากบทความทั้งหมด