เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Continuous Tense

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Continuous Tense

Past Continuous Tense มีวิธีใช้ดังนี้

รูปแบบของคือ ประธาน + was, were + กริยาเติม ing

เช่น

He was writing.

I was reading.

You were singing.

They were waiting.

Bill was working.

The girls were playing.

ท่องจำ

กริยาช่อง 1 เติม ing

มี Verb to be อยู่ข้างหน้า

แปลว่า “กำลัง”

ถาม : Past Continuous Tense ใช้เมื่อใด?

ตอบ Past Continuous Tense มีวิธีใช้ดังนี้

1)ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินไปอยู่ก่อน และแล้วก็มีเหตุการณ์อันที่สอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์อันสั้นๆ เกิดแทรกเข้ามา โดยมีหลักการแต่งประโยคดังนี้

- เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Past Continuous Tense

- เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Past Simple Tense

โจทย์ : While he (walk) along the street, he (see) an accident.

เฉลย : While he was walking along the street, he saw an accident.

ขณะที่เขากำลังเดินไปตามถนน เขาได้เห็นอุบัติเหตุ

(ประโยคข้างบนนี้หมายความว่า เดินไปตามถนนเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน เพราะเมื่อมีการเดินไปแล้วการเห็นอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นตามหลัง เพราะฉะนั้นประโยคเดินจึงต้องแต่งด้วย Past Continuous Tense ส่วนเห็นเกิดทีหลังใช้ Past Simple Tense)

โจทย์ : I (read) a book when he (come) in.

เฉลย : I was reading a book when he came in.

ผมกำลังอ่านหนังสืออยู่ เมื่อเขาเข้ามาข้างใน

(“อ่านหนังสือ” เป็นเหตุการณ์ทำอยู่ก่อนใช้ Past Continuous Tense “เข้ามาข้างใน” เป็นเหตุการณ์เกิดสอดแทรกเข้ามาทีหลังใช้ Past Simple Tense เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ?)

2)ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือกำลังดำเนินอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกันในอดีต ตามนัยนี้ทุกเหตุการณ์ต้องใช้ Past Continuous Tense ทั้งคู่ เช่น

My mother was cooking while I was playing.

คุณแม่ผมกำลังทำกับข้าว ขณะที่ผมกำลังเล่น

He was standing while she was sitting.

เขากำลังยืนขณะที่หล่อนกำลังนั่ง

3)ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาจุดใดจุดหนึ่งในอดีต ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น
They was cleaning the room at eight o’clock yesterday.

พวกเขากำลังทำความสะอาดห้องเวลา 8 นาฬิกา วานนี้

At nine o’clock last night we were watching television.

เมื่อเวลา 3 ทุ่มคืนที่ผ่านมา พวกเรากำลังดูโทรทัศน์กันอยู่

I was staying at the Erawan Hoten at this time yesterday.

เวลานี้วานนี้ผมกำลังพักอยู่ที่โรงแรมเอราวัณ

หรือบางครั้งเวลาที่ระบุไว้อาจเป็น Clause (ประโยค) ก็ได้ เช่น

When I saw him, he was watering in the garden.

ขณะที่ผมเห็นเขา เขากำลังรดน้ำดอกไม้อยู่ในสวน

ข้อสังเกต : Clause ที่ตามหลัง When มักใช้ Past Simple ส่วน Clause ที่ตามหลัง While มักใช้ Past Continuous.

สุ่มบทความภาษาอังกฤษจากบทความทั้งหมด