เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กริยาในประโยค Passive Voice บางคำ จะไม่ใช้ บุรพบท by แต่ใช้ตัวอื่นแทน - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กริยาในประโยค Passive Voice บางคำ จะไม่ใช้ บุรพบท by แต่ใช้ตัวอื่นแทน

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กริยาในประโยค Passive Voice บางคำ จะไม่ใช้ บุรพบท by แต่ใช้ตัวอื่นแทน กริยาในประโยค Active Voice บางคำ เมื่อเปลี... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กริยาในประโยค Passive Voice บางคำ จะไม่ใช้ บุรพบท by แต่ใช้ตัวอื่นแทน

กริยาในประโยค Active Voice บางคำ เมื่อเปลี่ยน Passive Voice จะไม่ใช้ By แต่จะใช้ in, at, with, etc. แทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษของกริยาตัวนั้นๆ (เราต้องจดจำให้ได้) เช่น

Active : His essay interests me.

บทเรียงความของเขาทำให้ผมสนใจ

Passive : I am interested by his essay.

(อย่าใช้ : I am interested by his essay.)

ผมสนใจบทเรียงความของเขา

Active : My success pleases her much.

ความสำเร็จของผมทำให้หล่อนมีความยินดีมาก

Passive : She is much pleased at my success.

(อย่าใช้ : she is much pleased by my success.)

หล่อนมีความยินดีมากกับความสำเร็จของผม

Active : Snow Covered the mountain.

หิมะปกคลุมภูเขา

Passive : The mountain was covered with snow.

(อย่าใช้ : The mountain we covered by snow.)

ภูเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ

Active : The fire killed four boys.

ไฟได้ฆ่าชีวิตเด็ก 4 คนเสียแล้ว

Passive : Four boys were killed in the fire.

(อย่าใช้ : Four boys were killed by the fire.)

เด็กทั้ง 4 คนถูกฆ่าตายในกองเพลิง

แบบฝึกหัด

Change these sentence from Active Voice to Passive Voice

1. People listened to radio before someone invented television.

2. They close the library at 5 p.m. every day.

3. Someone knocked David down and broke his leg yesterday.

4. don’t’ kill the tiger. We should reserve it.

5. What will you give me?

6. Send for the doctor. Because she is in bad illness.

7. Who wrote “ Advance English Grammar for High Learners”?

8. I Saw Ladda Washing her shirt yesterday.

9. We let them play football after class.

เฉลยแบบฝึกหัด

1. The radio was listened to before television was invented.

2. The library is closed at 5 p.m. every day.

3. David was knocked down and his leg was broken yesterday.

4. Let the tiger not be killed. It should be reserved.

5. What will (shall) I be given by you?

6. Let the doctor be sent for. Because she is in bad illness.

7. By whom was “Advanced English Grammar for High Learners” written?

8. When will your essay be finished?

9. I saw her skirt being washed by Ladda yesterday.

10. They were let play football after class.