เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Lit กับ Lighted แตกต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Lit กับ Lighted แตกต่างกันอย่างไร

Lighted (ไลทิด) adj. “มีแสงสว่าง ติดไฟ” เป็นคุณศัพท์มาจากกริยา light “ทำให้สว่าง”

Lit (ลิท) adj. “มีแสงสว่าง ติดไฟ” เป็นคุณศัพท์มาจากกริยา light “ทำให้สว่าง”

lit ใช้เมื่อกริยาวิเศษณ์ขยาย เช่น

a brightly lit room “ห้องที่แสงสว่างจ้า”

a brilliantly lit shop window “ตู้กระจกหน้าร้านมีแสงไฟสว่างไสว”

a badly lit street “ถนนที่มีแสงไฟขมุกขมัว

Lighted ใช้เมื่อไม่มีกริยาวิเศษณ์ขยาย เช่น

a lighted match “ไม้ขีดที่ขีดแล้ว”

a lighted cigarette “บุหรี่ที่จุดแล้ว”

lit, lighted “จุด ทำให้สว่าง” ทำหน้าที่เป็นกริยาอดีต นิยมใช้ lit มากกว่า

Bill lit the match.

บิลจดไม้ขีด

The stage is lit by several spotlights.

เวทีสว่างไสว ด้วยไฟฉายใหญ่สามสี่ดวง

สุ่มบทความภาษาอังกฤษจากบทความทั้งหมด