เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect continuous Tennse - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect continuous Tennse

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect continuous Tennse มีวิธีใช้ดังนี้ โครงสร้างประโยค คือ ประธาน + will, shall + have + been + กริยาเติ... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect continuous Tennse มีวิธีใช้ดังนี้

โครงสร้างประโยค คือ ประธาน + will, shall + have + been + กริยาเติม ing

เช่น

I shall have been working.

You will have been sitting.

He will have been sleeping.

They will have been living.

John will have been staying.

(หมายเหตุ : ปัจจุบันนี้ Future Perfect Continuous Tense ไม่นิยมใช้กนแล้ว แต่ที่ต้องนำมากล่าวก็เพื่อให้ได้รู้กัน และเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา

ถาม: Future Perfect Continuous Tense ใช้เมื่อใด

ตอบ : Future Perfect Continuous Tense มีวิธีใช้เช่นเดียวกันกับ Future Perfect Tense ทุกประการ ต่างกันก็ตรงที่ว่า เราใช้ Tense นี้เพื่อ “เน้นถึงการต่อเนื่องของการกระทำว่า ได้ดำเนินต่อเนื่องกนไป แม้เมื่อถึงเวลานั้นการกระทำก็ยังคงดำเนินอยู่ และก็จะดำเนินต่อไปอีกโดยมิได้หยุด เช่น

By eleven o’clock I shall have been working for three hours.

เมื่อถึงเวลา 11 นาฬิกา ผมจะได้ทำงาน (ติดต่อกันมา) แล้วเป็นเวลา ครบ 3 ชั่วโมง จะเห็นว่าประโยคนี้คล้ายกับประโยคว่า

By eleven o’clock I shall have worked for three hours.

แต่ประโยคหลังนี้ไม่ได้เน้นถึงการที่ทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง อาจจะทำแล้วหยุดไว้สักระยะแล้วก็จะทำต่ออีกก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาแล้วก็ได้ 3 ชั่วโมงเช่นกัน ส่วนประโยคแรกทำโดยไม่มีการหยุดเลย

When you arrive, he will have been waiting for you two hours.

เมื่อคุณมาถึง เขาคงจะได้รอคอยคุณ (ติดต่อกันมา) เป็นเวลาครบ 2 ชั่วโมงแล้ว (เน้นถึงการรอคุยโดยไม่ได้หนีไปไหน)

แบบฝึกหัด

Supply the correct form of the verb in parentheses, using Present Simple or Future continuous.

1. A number of works (work)……….in the field when we (see)……………them.

2. When the postman (arrive)………..we (have)………..our lunch inside the house.

3. As soon as you (call)……….on me, I (leave)…………Here for the United States of America tomorrow.

4. My wife (go)…………to have a baby when this month (end)……………

5. While I (see)……….her, she (cook)……………breakfast in the kitchen.

6. The boys (play)…………..in the garden when we (visit)……….their parents this afternoon.

7. I (come)…………..and (see)……………..my grandfather before I (leave)…………Bangkok for The United Kingdom in the evening.

8. She (go)……………….back to the country when I (write)………..to her.

9. Jack (return)……………….this book to the library before the seventh day (come)…………….

10. Before he (call)…………….up me, I (leave)………..by tomorrow.เฉลยแบบฝึกหัด

1. will be working, see

2. arrives, shall be having

3. call, shall be leaving

4. is going to, ends

5. see, will be cooking

6. will have played, visit

7. shall have come and seen, leave

8. will have gone, write

9. will have returned, comes

10. calls, shall have left